Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gezegd dat de toestand der particuliere spoorwegen onder de tegenwoordige organisatie bij vroeger belangrijk is verbeterd, zonder dat „conflicten met die ondernemingen ooit tot moeilijkheden aanleiding hebben gegeven".

De heer Derx meende, dat het slechts eenige betrekkelijk onbeteekenende bezwaren van administratieven aard waren, die een gewijzigde organisatie deden verlangen. Hn' vervolgde:

„Een der mij bekende bezwaren is dat men een van den dienst der „S.S. afgescheiden toezicht op de spoorwegdiensten verlangt, omdat de „tegenwoordige toestand, waarbij dat toezicht is opgedragen aan den„zelfden persoon, die de S.S. beheert, verkeerd en onpractisch wordt „genoemd.

„Zoolang echter de Staat, naast de particuliere spoorwegondernemingen, zelf spoorwegen exploiteert, zal dit bezwaar slechts in schijn „kunnen worden opgelost, want, hoe men de zaak ook wenscht te regelen, „men zal nooit kunnen voorkomen, dat de behandeling der zaken van „het toezicht ten slotte komt bh' één persoon, die evenzeer betrokken is „bij de belangen van de door den Staat geëxploiteerde spoorwegen.

„Volgens het voorstel van den Directeur, zoowel als volgens het door „mij gewijzigde, zou deze persoon de Directeur zjjn en zou dus in dit i,opzicht het eenige resultaat der voorgenomen wijziging zijn, dat het „kwaad dat men beoogt te keeren niet wordt weggenomen, doch slechts „verplaatst, terwn'1 het even goed zou zijn weg te nemen door mijne tegenwoordige betrekking naar den eisch te betitelen, daar ik in werkelijkheid „niet ben geweest de Inspecteur-Generaal Chef van den Dienst der „Staatsspoorwegen doch de Inspecteur-Generaal van de Spoorwegdiensten".

Als tweede bezwaar werd de eenigszins omslachtige behandeling van zaken, speciaal der adviezen in spoorwegzaken, genoemd, waartegenover stond, dat de deskundige dienstchef thans in de gelegenheid was zijn oordeel ter kennis van de Regeering te brengen. Aan de andere zijde bracht de administratieve verhouding, welke opzettelijk was gekozen, ook voordeelen mede.

Van een wijziging in de verhouding werd door den heer Derx niet anders dan belemmering verwacht. Wellicht ongewenscht ingrijpen „van „de zijde van den Directeur, die bij verandering van personen, niet altijd „zooals thans, kennis van spoorwegaangelegenheden bezit" werd niet onmogelijk geacht. „Moet ik dus door het het voorafgaande tot het resultaat „komen, dat door de reorganisaie tegenover eenige bezuiniging die niet van „den Dienst der Staatsspoorwegen afhankelijk is en eenige vereenvoudiging „van het administratief beheer, geene andere voordeelen van belang kun„nen worden verwacht, dan acht ik mij ook onbezwaard om hierbij nog „een motief tegen de invoering van de bestaande plannen te doen gelden „van persoonlijken aard, dat evenzeer van invloed is op de resultaten van

Sluiten