Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulp van den bibliothecaris ter plaatse in, die voor hem een z.g. rondvraagbriefje verzendt, een aanvraag dus, die van de eene bibliotheek naar de andere doorgezonden wordt, tot zij eindelijk ergens belandt, waar het boek is, of wel op het einde op de plaats van afzending terugkomt, met bericht, dat het gevraagde boek nergens te vinden ie. Dit is een langzame en niet afdoende manier; natuurlijk kiest de bibliothecaris met kennis van zaken de bibliotheek uit, waarheen hij de aanvraag zendt, hij zal een classiek auteur allereerst in Leiden of in de Buma-bibliotheek vragen, een boek over Internationaal Recht aan het Vredespaleis, enz,, maar geen enkele bibliotheek kan alles op haar gebied bevatten, en vaak vindt men boeken op een plaats, waar men ze niet zou verwachten; gezwegen nog van het ieit, dat we van de meeste bibliotheken slechts in het algemeen weten, wat zij verzamelen, dat wij wel kannen zeggen, dit of dat zal wel te X., nooit, moet te X. zijn. Een enkel voorbeeld: de Bibliotheek van het voormalig Athenaeum te Deventer bezit de folio-serie van de Monumenta Germaniae Historica, de Phflosophical Transactions, een pracht-collectie boeken over Oost-Indië, legaat van den Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist, en een exemplaar van het Breviarium Grimani, dat enkele kunstvrienden haar schonken. Wie zoekt dat alles daar? Nu wandelen die rondvraagbriefjes gewoonlijk enkel de groote bibliotheken, en enkele kleinere, waar men zou kunnen vermoeden dat het gezochte boek is, door, tot ze hun doel bereiken, of onverrichterzake terug komen; ze alle bibliotheken door te zenden is niet doenlijk, omdat de administratie van verreweg de meeste bibliotheken daarop niet is ingericht, en niet ingericht kan zijn; en aan verschillende bibliotheken (b.v aan alle Universiteitsbibliotheken) tegelijk eenzelfde boek ter leen te vragen, is alleen in zeer dringende gevallen geoorloofd, want dan worden alle exemplaren min één noodeloos gedurende eenige dagen aan het gebruik onttrokken. En zelfs in die gevallen, waar het rondvraagbriefje succes heeft, is deze wijze van aanvragen een heel gebrekkige, omdat er veel te veel tijd mede verloren gaat; terwijl de geleerde, die een boek noodig heeft, juist spoedig geholpen moet worden. Daarom is het noodig, dat wij krijgen een bureau, dat dadelijk antwoord

Sluiten