Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeft op de vraag: Is dit of dat boek in Nederland, en waar is het? Zulk een bureau is de C. C.

Ik wil geen C. C. naar het Pruisische voorbeeld, omdat wij met onze catalogiseering verder zijn dan in Pruisen. Laat ik juist daarom met een paar woorden zeggen wat ik er uit eigen aanschouwing van weet; nadere bijzonderheden vindt men in het Zentralblatt für Bibliothekswesen 1906, p. 53 v.v.

De Pruisische C. C. omvat dertien bibliotheken: Berlijn (K. B.) begint te catalogiseeren, b.v. de titels A—Ab, noteert eiken titel in een daarvoor bestemd hokje met zijn nummer (1), en zendt die titels naar n°. 2, zeg Bonn; hier worden die titels nagegaan, eventueel verbeterd en aangevuld; de titels van de boeken, die Bonn ook bezit, worden met een 2 gemerkt; nieuwe titels van de boeken, die Bonn meer dan Berlijn bezit, ingevoegd, ook van een 2 voorzien, en nu gaat de collectie naar no 3, zeg Koningsbergen, en zoo voort, om na een week -of dertien in Berlijn terug te keeren, waar men nu precies weet, welke boeken uit de letters A—Ab in die dertien bibliotheken zijn, en waar ze zijn. Inmiddels is elke week uit Berlijn een nieuwe zending weggegaan.

Wij behoeven het niet zoo te doen, omdat wij al dadelijk beschikken over de (aan een zijde bedrukte) bladen (kolommen, zooals ze in Leiden heeten, en ik ze voortaan zal noemen), waarop enkele onzer groote bibliotheken haar boekenbezit hebben gecatalogiseerd; we knippen die voor een der bibliotheken uit (ik meen dat er in Leiden nog velschillende volledige stellen liggen), plakken ze op en voorzien ze van het nummer dier bibliotheek (no. 1); vergelijken dan daarmede de kolommen van bibliotheek no. 2; merken de titels, die zij beide gemeen hebben, met een 2, knippen uit en plakken op wat no. 2 meer heeft dan i, en gaan zoo door, tot al het kol ommenmateriaal bewerkt is. Dan komen de jaarverslagen van de Koninklijke Bibliotheek, haar catalogi over speciale onderwerpen, de catalogi van andere bibliotheken, de pamfletten-catalogi enz. aan de beurt, totdat we op een goed oogenblik alles, wat aan boektitels in ons land gedrukt is, bijeen hebben op alfabetisch gerangschikte fiches. Het spreekt, dat de nieuwe aanwinsten der

Sluiten