Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan den bibliothecaris, die een boek wil aankoopen, inlichten, of dat boek reeds in een andere Nederlandsche bibliotheek aanwezig is; maar hoofddoel is: intermediair te zijn tusschen hem, die een boek zoekt, en de bibliotheek die het bezit, door n.1. met uitschakeling van de rondvraag, die pas in werking komt als de C. C. geen antwoord geeft, de aanvraag regelrecht aan de bibliotheek, waar het boek is, door te zenden.

Dat wij hier zulk een C. C. konden samenstellen is in de eerste plaats daaraan te danken, dat — het treft steeds de buitenlandsche collega's die den C. C. komen bezichtigen — bijna alle bibliotheken, groote en kleine, hun catalogi gedrukt hebben, en dat er in onze wijze van catalogiseering een zeer groote eenheid is, al wordt ook niet overal op geheel dezelfde wijze gecatalogiseerd.

Mijn plan, bovengenoemd, bleef ook na mijn Berlijnsche reis, al heb ik de ondervinding daar opgedaan, er in verwerkt, in handschrift liggen, ook toen ik van Leiden naar het Vredespaleis verhuisd was; tot het mij toevallig weer eens in handen kwam, en ik heb het toen, als een pium votum, in Bibliotheekleven van 1919 gepubliceerd. Ik schatte de jaarlijksche kosten op ƒ 7000.—, welke taxatie als veel te laag werd beschouwd. De Koninklijke Bibliotheek heeft bet werk echter zonder eenige extra-subsidie aangevangen. Toen ik in October 1921 naar de Kon. Bibl. overging, hoopte ik mijn plan te kunnen verwezenlijken, maar er waren toen heel wat andere kwesties, die de aandacht vroegen, en ik zou er niet zoo spoedig toe zijn overgegaan, als niet een toeval den stoot had gegeven. Het Frederik-Muller-fonds toch was sedert jaren bezig met het verzamelen van titels van boeken in Nederland, en Nederlandsche boeken in het buitenland, vóór 1800 gedrukt; de bewerker was de heer W. P. van Stockum Jr. Men vreesde dat het werk na zijn dood niet zou worden voortgezet, en de voorzitter van het Fonds, Dr. Scheurleer, vroeg mij of ik dezen catalogus wilde aankoopen voor de K. B., of wel in bruikleen nemen, maar dan onder voorwaarde, dat deze het werk zou voortzetten. Ik voelde noch voor het een, noch voor het ander iets, maar was wel bereid dezen catalogus als basis voor een C. C. te nemen, zoodat ik tusschen deze titels die van andere biblio-

Sluiten