Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij had thans vooral te strijden tegen het sterke garnizoen van het door de Franschen veroverde Mariembourg en verder de Henegouwsche en Namensche grenzen in het Maasdal te dekken. Een der belangrijkste dingen, die hier moesten•♦wordenwerricht, was de bouw van een sterk bergfort op dit belangrijke punt. De voeding van het leger in het afgelegen bergland leverde" ernstige bezwaren op evenals de betaling door de altijd in geldverlegenheid verkeerende regeering; de brieven van den jongen bevelhebber aan de koningin-landvoogdes en haar opvolger, den hertog van Savoye, zijn vol klachten dienaangaande. Daarbij kwam nog een zware pestziekte zijn leger teisteren, zoodat de verder in het plan. liggende veldtocht in Noord-Frankrijk, met name tegen hef sterke Rocroy, niet kon worden voortgezet. De Prins moest zich bg Givet blijven ophouden en vestigde een kamp bij Neufville. Op zijn verzoek wérd Jacques van Marnix, heer van Thoulouze, belast met de leiding van het werk van den fortenbouw. Het fort werd in het najaar gebouwd en door den Prins ter eere van 's Keizers opvolger gedoopt met den naam van Philippeville gelijk een ander nieuw fort bij Givet kort te voren den naam van Charlemont had ontvangen.

Uit het kamp van Echerennes bij Givet snelde de Prins op bevel des Keizers zo October naar Brussel om er diens afstand bij te wonen.

Het is algemeen bekend er/later in geschrift en beeld vereeuwigd, hoe de vóór zijn tijd verouderde Keizer te midden der Grooten van zijn hof en der afgevaardigden ïrijner zeventien Nederlandsche provinciën op 25 October plechtig afstand van die gewesten heeft gedaan en ze aan zijn zoon Philips heeft overgedragen. Leunend op den schouder van den jongen Prins, dien hij als zijn zoon lief had en, als waardig erfgepaam van graaf Hendrik en prins René, zijn gunst had doen genieten, heeft >de Keizer er zijn beroemde afscheidsrede doen houden, WMïin hij tegenover de aanzienlijke vergadering een overzicht gaf van zijne roerhvöMe»-regeering. Nooit heeft de Prins 's Keizers welwillendheid en raadgevingen vergeten, die hij later pleegt te stellen tegenover het wantrouwen en de ongenade van diens zoon.

Na de indrukwekkende plechtigheid keerde de Prins reeds den volgenden dag naar zijn kamp terug om het begonnen werk aan het fort voort te zetten. Nadat de fortenbouw was voltooid, moest de voorgenomen „rèze" (reize, veldtocht) tegen Frankrijk ten gevolge van de zware najaarsregens en de toenemende ellende in het kamp weder worden

Sluiten