Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd in het late najaar van 1556 door Oranje in zijn eigen omgeving opgenomen en leefde voortaan als aanzienlijk edelman aan diens hof

te Brussel en te Breda,

waar hij den Jrnns ais „ Amtmann", schertst zijn moeder, in het beheer van diens goederen hielp.

Met dezen talentvolleri vijf jaren jongeren broeder, den intiemen vriend weldra van Hendrik van Brederode, is de Prins altijd ten nauwste verbonden geweest. Hij gebruikte hem niet alleen als secretaris en als medebestuurder zijner bezittingen, maar tevens als den in alle familie- en staatsgeheimen ingewijden vertrouweling, die wegens zijn militaire en diplomatieke gaven bijzonder geschikt was om 's Prinsen betrekkingen naar alle zijden te helpen onderhouden en uitbreiden; aanvankelijk vooral ten opzichte van de Duitsche vorsten en heeren, met wie de Prins allengs meer in betrek¬

king trad, later ook met de Hugenoten in Frankrijk en hunne voornaamste leiders. De jongste broeder, Heinrich, werd van zijn tiende jaar af bij hem opgevoed.^ Juliana van Stolberg zelve en de andere familieleden kwamen dikwijls op het kasteel te Breda logeeren. De betrekkingen van den jongen

Graaf Lodewijk van Nassau.

Naar een anonieme gravure an '» RijksrPrentenkabinet te Amsterdam.

Sluiten