Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antwoordde, dat hij volstrekt geen plan had om de Spaansche Inquisitie in de Nederlanden in te voeren, dat Granvelle in het geheel niet de man van de bisdommen was en altijd vriendelijk over de Grooten schreef, dat men meer eendracht onder elkander moest houden en dat hij zelf weldra zou overkomen om de Staten-Generaal bijeen te roepen. Montigny' keerde daarop weinig tevreden, al meende . de 'Kóffingnjok^iém overgehaald tèvhebben, naar de Nederlanden terug > » • "De'Liga, die in den Raad van

Stalte de meerderheid had, ook al ontviel haaf ^weldra Glajon, al begon ook Aremberg, zwager van ' Bergen, 'blijkbaar te wankelen en al 4iielden de machtige Croy's zich I erbuiten, deëd wat zij kon om 1 'Granvelle te doen verwijderen ten einde zelf de volle macht in handden Hef krijgen en de zwakke landvoogdes te leiden in de door hen gewenschte richting. Granvelle's verwijdering scheen hun meer en meer een onafwijsbare eisch.

• ■ Oranje, ofschoon aanvankelijk » niet < de heftigste onder Granvelle's ' vijanden, van wie Egmond, Hoorne,

• Megen en Mansfeld hem daarin te boven gingen,'was sedert het voorjaar van 1561 de eigenlijke leider der Grooten geworden en toonde in dezen-moeilijken strijd zijn staat-

. , . . , ' >#••" kundige begaafdheid. Men sprak

van hem als van den toekomstigen „superintendent" of fcruwaert" van • Brabant, die ais zoodanig de leider der Brabantsche Statenvergadering zou zijn, ,-en er schijnen ernstige plannen te hebben bestaan om hem in dit \ aanzienlijke gewest, waar naast de te Brussel resideerende 'landvoogden nooit een stadhouder was aangesteld, een zoodanige positie te verzekeren. Berlaymont, die de rol van aanbrenger met talent «speelde om zich de koninklijke gunst steeds meer waardig te töönen,

Floris van Montmorency, tt,tóer'v&i"lMantigtiy. ■ •

'Nïar^fen'teek&ing'ln- <le Bibliotheek ■ van Atrecht;' rf »">

Sluiten