Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genaamheden zou doen eindigen". De koerier van drie weken later, die reeds i Maart aankwam, bracht eenige verandering in hare stemming ; de drie heeren toch toonden zich geërgerd over 's Konings kort bescheid; weigerden het bevel tot terugkeer in den Raad te gehoorzamen en kondigden het voornemen aan om de vliesridders en gouverneurs weder bijeen te roepen. Margaretha wist niet, wat zij aan deze brieven had.

Maar den 5 den Maart <wist Oranje zeker, dat Granvelle, „nostre homme", zou heengaan, en reeds den 13^11 gebeurde dit, toen een van Parijs, waar hij Philips' gezant was~geweèst,' naar Weenen reizende jongere broeder van Granvelle, Thomas, heer van Chantonay, Brussel passeerde. Oranje's vrienden Brederode en Hoogstraten kwamen aan de poort naar zijn uittocht zien en Egmond liet hem twee dagen lang nareizen om vast te weten, dat hij werkelijk het land ging verlaten. Er viel niet aan te twijfelen: Granvelle had afgedaan ;• hij reisde over Namen en Luxemburg naar Bourgondië om nooit meer terug te keeren, al liet hij verspreiden, dat hij slechts voor eenige maanden heenging.

Oranje had de zege behaald over zijn tegenstander, wiens schoone Nederlandsche carrière gebroken was. De kardinaal zou hem meer dan twintig jaren lang vervolgen met zijn bitteren haat en zich ten slotte bloedig wreken op den voormaligen jongeren vriend en leerling, den eerzuchtigen jongman, die zijn doodvijand was geworden en nu zelf op zijn plaats ging zitten.

Sluiten