Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het jacht der Brederode's voor Vianen.

Naar een schilderij van Hendrik Cornelisz. Vroom in het stadhuis te Vianen.

ZESDE HOOFDSTUK.

DE HAND AAN HET STUUR.

Na het vertrek van den kardinaal was de landsregeering in handen der Grooten, die hem ten val hadden gebracht Zij" waren niet weinig verbaasd over den plotselingen ommekeer, „ce subit partement", en dat nog wel na den ongenadigen brief des Konings, die hen geheel wat anders had doen verwachten. Zij vertrouwden de zaak dan ook niet maar gaven toch aanstonds gehoor aan de roepstem der landvoogdes, die hen verzocht nu in den Raad terug te keeren, wat zij 18 Maart 1564 deden. Zij gehoorzaamden, zoo schreven zij aan den Koning reeds den 27«enf Bcle meilleur coeur", nu de kardinaal weg was, al stelden zij aan de landvoogdes de voorwaarde, dat zij weder zouden heengaan, als hij soms mocht terugkeeren zooals hij hier en daar beweerd had spoedig te zullen doen.

Oranje en Egmond beiden zonden den Koning nog een bijzonderen brief. De eerste betuigde zeer verheugd te zijn over de welwil-

Sluiten