Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terale" raden, de Geheime Raad en die van Financiën, ondergeschikt moesten zijn; zij wilden de financiën onder de door hen geleide StatenGeneraal brengen; zij wilden de macht der gewestelijke gouverneurs, uitbreiden en die der gewestelijke hoven besnoeien. Ook de macht der landvoogdes moest door den Raad van State beperkt worden. Zoo begeerden zij den monarchalen Bourgondischen staat, waarin totnogtoe het streven naar centralisatie van het landsheerlijk gezag overheerschend

was geweest, te veranderen in een „républicque" — zoo smaalden de kardinalistën —, waarin niet, als onder de Bourgondiërs, de beambten de leiding hadden, de „legisten", de „gens de longue robe", maar zij, de hooge heeren zélf, die bovendien de bloedplakkaten wenschten gematigd zien wegens de toenemende ontstemming daarover in alle lagen der bevolking. \

Het was dezen tijd, dat de Prins een belangrijk deel had in plannen om te trachten door samenwerking tusschen hoogstaande gematigde mannen de godsdienstverschillen tusschen Katholieken en Protestanten zoo* mogelijk bij te leggen. De hoofdpersoon daarbij was Francois Baudouin, hoogleeraar te Heidelberg, aanhanger van de denkbeelden van den gematigden Cas-

sander en zelf beroemd theoloog en jurist, die tot ergernis van beide uitersten had deelgenomen aan het met gelijke bedoelingen ingestelde godsdienstgesprek te Poissy en daarom als een gevaarlijk persoon uit de Nederlanden verbannen was maar thans weder werd toegelaten. In den zomer van 1564 had Baudouin door bemiddeling van graaf Ludwig, die hem in zijn studietijd te Straatsburg en Heidelberg als professor gehoord had, met Oranje een samenkomst in het Soniënbosch bij Brussel. Het gevolg daarvan was zijn benoeming tot hoogleeraar aan

8

Sluiten