Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kommando over het leger, als dit moest gevormd worden in geval Van oorlog, verder ruiling van zijn pandgebied Ninove in Brabant met het volle bezit van de aanzienlijke Henegouwsche heerlijkheid Enghien benevens de toestemming des Konings in een hem door de Staten van: Vlaanderen toegezegde gratificatie.

Van matiging der plakkaten wilde Philips, juist toen bezig om een krachtige beweging in geheel Europa voor te bereiden en gereed voor een strengkatholieké actie, natuurlijk in het geheel niet weten, evenmin van een nationaal concilie of van de gewenschte hervormingen op ad ministratief gebied. Maar bij wachtte zich, als gewoonlijk, om dit duidelijk te zeggen. De door zijn secretaris Perez uitgewerkte instructie voor Egmond, het antwoord op die der Grooten, stond alleen de bijeenroeping toe van een zeer geheime vergadering, waaraan de landvoogdes, de Raad van State, een naar bisschoppen en eeniere

vertrouwde raden zouden De &raaf van Megen-

deelnemen ' zij moesten Naar een anoniem .schilderij in het Museum te Breslau.

zien, wat er te doen zou

zijn om het volk, in het bijzonder de jeugd, vast aan het oude katholieke geloof te binden. Wel wijziging maar geenszins verzachting der plakkaten had deze vergadering te overwegen, veeleer verscherping. Wat de administratieve voorstellen betreft, Philips gaf de landvoogdes bevel in diep geheim over de twisten der rechters en andere ambte-

Sluiten