Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn aanzoek af. Toen trok hij plotseling in snellen marsch naar Stockhem aan de Maas en stak in den nacht van 5 op 6 Oct. de rivier over, die daar wegens den lagen waterstand kon doorwaad worden — een wapenfeit, dat Alva volkomen verraste en den Prins den weg naar Brabant opende. Alva wilde volgens den veel lateren Strada het „ongeloofelijke" bericht eerst niet als waar aannemen, want de Geuzen waren geen „vogels". Zij, die aan het wapenfeit deelnamen, bleven hun leven lang er trotsch op, met den Prins „over de Maas" gekomen te zijn. Le Petit verhaalt, dat de overtocht der infanterie en artillerie gedekt werd door de, in navolging van Caesar, achter een lang touw dwars in de rivier geplaatste ruiterij, die de kracht van den stroom had gebroken.

Alva besloot nu, na de Brabantsche steden door bedreigingen gewaarschuwd te hebben, geen slag te leveren maar terug te trekken, het leger der rebellen steeds dieper Brabant in te lokken, de steden aldaar goed te voorzien en door voortdurende marschen den Prins af te matten, totdat, deze wegens zijn bekend gebrek aan geld en dan ook aan voedsel zijn veldtocht zou moeten opgeven.

Oranje verzuimde een dadelijken aanval op het geen drie uur van het zijne verwijderde Spaansche kamp. Alva brak dit spoedig op en begon zijn goed voorbereid plan te volvoeren. De Prins rukte, na een paar mislukte pogingen om den vijand tot een slag te dwingen, westwaarts noordelijk Luik en Brabant in en bezette den ioden October •Tongeren, terwijl Alva hem op den voet volgde, dikwijls op weinig meer dan een uur afstand. Oranje nam vervolgens St. Truyen in het Luiksche, waarop de bisschop Alva zijn voornaamste vestingen inruimde. Oranje, steeds door Alva op den voet gevolgd, rukte toen znidwaarts den Hugenoten te gemoet, die onder Genlis reeds bij Dinant de Maas hadden overschreden en weldra Brabant roovend en plunderend binnenvielen.

Bij Lismeau aan de Geete kwam het eindelijk (20 October) tot een gevecht tusschen de beide hoofdlegers, maar Oranje's troepen leden hier bij een poging om de rivier over te steken een zware nederlaag, die hem 2000 man kostte; Hoogstraten werd ernstig aan den voet verwond. Alva maakte voorloopig van deze zegepraal weinig gebruik, al drongen de zijnen er onstuimig op aan Oranje's leger thans den genadeslag toe te brengen. Hij legerde zich bij Thienen én trok van

Sluiten