Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bracht de verdeeling in kiesdistricten mede, dat "elke binnen zoo'n district gehouden verkiezing op zichzelf stond, en dus geen verband hield met eenige verkiezing in een ander kiesdistrict, de verdeeling in kieskringen heeft geene andere beteekenis, dan dat zij het werk der verkiezing vergemakkelijkt.

Het resultaat toch, in den eenen kieskring verkregen, wordt samengevoegd met dat in de andere kringen, en eerst daarna wordt de eind-uitslag opgemaakt. Vandaar dat, waar tot heden 100 kiesdistricten noodig waren om ejuenzoövele leden van de Tweede Kamer te doen verkiezen, onder het nieuwe kiesstelsel het aantal kieskringen willekeurig kon zijn, en alleen uit practische overwegingen op 18 is bepaald.

De Candidaaistelling geschiedt voortaan eenigermate op dézelfde wijze als voorheen, d. w. z. door inlevering van lijsten bij den Burgemeester, (als Voorzitter van het hoofdstembureau) of — wat eene verkiezing voor den Gemeenteraad in gemeenten van meer dan 20.000 zielen betreft — ook bij de Voorzitters van de andere hoofdstembureaux.

Toch zijn daarbij nieuwe voorschriften in acht te nemen ; b.v. het. aantal onderteekeningen behoeft slechts 2$ te zijn (in bepaalde gevallen zelfs minder), in plaats van 40 ; het aantal kandidaten kan (zal vermoedelijk steeds) grooter zijn dan het aantal zetels, waarvoor de verkiezing geldt ; de candidaten moeten schriftelijk verklaren, dat zij genoegen nemen met de rangorde hunner plaatsing op de lijst, enz. enz.

Ook de stemming heeft op ongeveer dezelfde wijze plaats, als tot heden placht te geschieden.

Eiken kiezer wordt een oproepingskaart thuis gezonden ; tegen afgifte daarvan ontvangt hij op het stembureau een stembiljet, waarop al de namen der candidaten — doch niet in alphabetische volgorde ! — groepsgewij ze zijn afgedrukt; de duur der stemming is van 8 tot 5 uur> enz-

Geheel nieuw is echter, dat elke kiezer verplicht is ter stembus te komen („blanco'-stemmen is niettemin niet verboden) ; dat de kiezer nimmer meer dan één candidaat mag aanduiden, wil hij niet, dat zijn biljet van onwaarde verklaard wordt; dat de eind-uitslag op heel andere wijze wordt verkregen dan tot heden, en dat zulks niet door een /too/^stembureau, maar door een centraal stembureau wordt vastgesteld.

Ten aanzien van de stemdistricten valt alleen op te merken, dat zij in nagenoeg elke gemeente grooter in aantal zullen "zijn dan tot nu toe.

Het voorschrift, dat zij in den regel niet meer dan duizend

Sluiten