Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vangende leden geschiedt ook door den Gemeenteraad, maar die personen behoeven geën Raadslid te zijn. De benoeming geschiedt ook hier weder voor 4 jaar.

Gemeenten met eene bevolking van 20.000 zielen of minder, en dus niet in kieskringen verdeeld, hebben slechts één hoofdstembureau. .

Is zoodanige gemeente, (ook al telt zij minder dan duizend kiezers), in stemdistricten verdeeld/ dan moet nevens de stembureaux voor die districten — die uit een Voorzitter en 3 leden bestaan — nog afzonderlijk een hoofdstembureau worden benoemd, hebbende een Voorzitter en 4 leden. Hoewel niet uitdrukkelijk in de wet voorgeschreven zal, bij analogie, ook van zoodanig bureau weder de Burgemeester van rechtswege Voorzitter zijn.

Is eene gemeente niet in kieskringen en ook niet m stemdistricten verdeeld — gemeenten dus met een getal kiezers zeer zeker kleiner dan duizend — dan is het (eenige) stembureau tevens hoofd- en ook centraal stembureau.

Het telt dan volgens onze meening, nevens den Burgemeester als Voorzitter, slechts 3 (niet 4) leden, allen Raadslid ; de artt. 57, 58, ie lid en 59, ie en 2e lid achten wij dan van toepassing ; niet art. 33, 2e lid der kieswet. Evenwel moet volgens den Minister zoodanig stembureau benoemd worden eveneens voor den tijd van 4 jaar, blijkens de Ministerieele circulaire van 27 December 1917 no. 10954, Afd. B. B.

3. Het centraal stembureau wordt in gemeenten met meer dan 20.000 zielen gevormd door het /joo/rfstembureau, waarvan de Burgemeester Voorzitter is, dus door dat van den kieskring, waarbinnen het gemeente-huis is gelegen ; die leden hebben alzoö een dubbele functie.

In kleinere gemeenten, doch die in stemdistricten verdeeld zijn, en waar dientengevolge, nevens de stembureaux, afzonderlijk een /soo/^stembureau is ingesteld, treedt dit laatste tevens als centraal bureau op.

In andere kleine gemeenten, waar slechts één stemdistrict is, is het (eenige) stembureau tegelijkertijd hoofd- en centraal stembureau.

Sluiten