Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Uren en plaats van inlevering.

Op den daarvoor vastgestelden dag — welke ten minst* 3 dagen te voren door Burgemeester en Wethouders openbaar bekend gemaakt wordt in elke gemeente - worS iSÏÏ 9 en 4 uur bij den Burgemeester der gemeente die hoofdplaats is van den kieskring, (of bij elk der 3 voorzitters van de SSknngen indien het eene gemeenteraadsverkiezinrbeïefrin gemeenten van meer dan 20.000 zielen), desverldezende li sten ingeleverd. Uitdrukkelijk is voorgeschreven bij art '35 der kieswet en art 3 Kon. Besluit van 12 December 1917 Stbl 692, - en dat wel voor alle candidaatstellingen - dat die inlevering ter secretarie van de gemeente moet gebeuren.

Model der opgaaf.

Voor het model der opgaaf van candidaten, waarvan de formulieren gedurende 3 weken vóór en op den dag der candidaatstelling kosteloos verkrijgbaar zijn, eveneens ter gemeente-secretarie, (o. i. van elke gemeente), zTe men hifrachter, bijlage no. V, bladz. 61 en 62.

Aantal onderteekeningen O^SSöStSA*?^*? 25 tekeningen ;

Voor gemeenteraadsverkiezingen in gemeenten met een gering aantal kiezers kan met minder handteekeningen worden volstaan mincf. ^ !? Z0° n ^meente .minder dan 150 kiezers, dan kunnen minstens drie - zijn er minder dan 1250, dan kan minstens /6o gedeelte van het getal dier kiezers eene opgaaf doen

De inlevering geschiedt persoonlijk door één der onderteekenaars waarbij de candidaten tegenwoordig kunnen zijn.

Aantal candidaten.

Op één lijst mogen hoogstens voorkomen: tien candidaten waar het geldt eene verkiezing voor de Tweede Kamer, twintig candidaten, bij eene verkiezing voor de Provinciale Staten! en bij eene verkiezing voor den Gemeenteraad : vijf candidaten ™**r dan het aantal te vervullen plaatsen is (d.i. in gemeenten

rafdsfeden)mgen 5 ^ ^ * gMt& ™ *

Ware deze beperking niet opgelegd, het werk der stemming zou door een zeer groot aantal candidaten als 't ware onmogelijk kunnen worden gemaakt ; de gedachte aan decentralisatie, welke bij de verdeeling in kieskringen heeft voorgezeten, zou illusoir zijn.

Sluiten