Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verklaring van eenen candidaat.

De lijst moet vergezeld gaan van eene schriftelijke verklaring van iederen candidaat, dat hij bewilligt in de plaats, hem op de lijst aangewezen. Zijne handteekening moet worden gelegaliseerd door den Burgemeester van zijne woonplaats. Het model dier verklaring, eveneens bij Kon. Besluit vastgesteld, wordt onder de bijlagen aangetroffen onder no. VI (bladz. 62). De candidaat is evenwel niet gehouden aan het gegeven model; hij kan de verklaring afleggen in den vorm, die hem belieft, mits de inhoud maar beantwoordt aan arti 39 der kieswet.

Aanwijzing gemachtigde.

De gezamenlijke onderteekenaars kunnen eenen gemachtigde en diens plaatsvervanger aanwijzen om de lijst te verbinden tot eene groep met andere ; (daarover later meer). Het formulier van candidaatstelling biedt voor die aanwijzing gelegenheid.

Volgorde.

De volgorde der candidaten op de lijst is geheel ter keuze van de onderteekenaars ; zij regelt zich naar de voorkeur, die door hen aan den éénen candidaat boven den anderen wordt gegeven, en van eene alpha\etische volgorde zal dan ook wel nimmer, anders dan bij toeval, sprake zijn.

Bewijs van ontvangst.

Bij de inlevering wordt door den Voorzitter van het hoofdstembureau een bewijs van ontvangst afgegeven, ongeacht of de lijst al- dan niet aan de wettelijke voorschriften voldoet. Zulks wordt eerst later onderzocht, maar wel dadelijk wordt zij op de secretarie ter inzage gelegd ; openbare kennisgeving daarvan is niet voorgeschreven.

Zitting hoofdstembureau.

Op den dag der candidaatstelling, onmiddellijk na 4 uur, komen de leden van het /joo/rfstembureau bijeen om te onderzoeken in hoever de ingeleverde lijsten aan de bij de wet gestelde eischen voldoen.

Op een hoofdstembureau rust allereerst de taak, om te onderzoeken :

a. of eene lijst ingeleverd is met inachtneming van de artt. 35 en 40 der kieswet, d. w. z. of zij op den dag van candidaatstelling tusschen 9 en 4 uur ter gemeente-secretarie persoonlijk door een der onderteekenaars is ingeleverd ;

b. of zij het vereischte getal onderteekeningen heeft, waarbij niet mede tellen die, welke op meer dan ééne lijst voorkomen, of waar de woonplaats (indien noodig), niet achter is vermeld;

c. of zij voldoet aan het voorgeschreven model.

2

Sluiten