Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al deze verrichtingen moeten des morgens om acht uur afgeloopen zijn, zoodat op de leden van het stembureau de verplichting rust, zóóveel vroeger in het lokaal aanwezig te zijn als noodig is, om tijdig gereed te komen.

Plaats van stemming voor stembureau-leden.

De Voorzitter en de leden van een stembureau, die bij den aanvang eener stemming zitting hebben, mogen alleen aan dat bureau hun stem uitbrengen, en dus niet op het verdere van den dag aan het stembureau, waartoe zij blijkens de kiezerslijst behooren.

Zoo ook mogen zij, die in den loop van den dag leden van een stembureau vervangen, niet stemmen aan het bureau, waarin zij zitting nemen, tenzij dit het bureau is, waar zij volgens de kiezerslijst stemgerechtigd zijn.

Werkzaamheden van het stembureau.

Speciaal aan den Voorzitter is opgedragen:

ie. de uitreiking van het stembiljet tegen inruiling van de oproepingskaart ; wel zegt de wet, dat de kaart aan het stembureau (niet aan een der leden'van het stembureau) wordt overhandigd, doch het best kan aan dat voorschrift worden voldaan, indien de Voorzitter zich met het aannemen dier kaart belast; deze leest vervolgens overluid op : den naam van den kiezer en het nummer, waaronder hij op de kiezerslijst voorkomt.

Het stembiljet wordt den kiezer overhandigd dichtgevouwen naar de zijde, waarop de namen der candidaten zijn gesteld. De ingeleverde kaart wordt zorgvuldig bewaard, waartoe een kistje, dan wel een naald of priem aan een voetstuk bevestigd, uitstekende diensten kan bewijzen.

2e. de zorg, dat de kiezer zich met het biljet onmiddellijk naar een niet in gebruik genomen lessenaar begeeft en zich daar niet te lang ophoudt. ..

3e. zich te overtuigen (niet bij de afgifte maar brj het m de bus steken van het biljet en zonder het in handen te nemen), dat het stembiljet aan de achterzijde voorzien is van de voorgeschreven gestempelde handteekening ; daartoe wordt hem het stembiljet getoond, dichtgevouwen naar de zijde, waarop de namen der candidaten zijn gesteld, doch zóó, dat de handteekening zichtbaar blijft. 'JyL\ , • j u

4e het toezien, dat een afgegeven stembiljet ook m de bus wordt gestoken, of zoo niet, dat het dan teruggegeven wordt.

5e. de handhaving van de orde in het lokaal, wat ook de bevoegdheid medebrengt om het publiek het lokaal te doen verlaten en om, tot bedwang van wanorde, gewapende macht in het lokaal of zijne toegangen te doen post vatten.

Sluiten