Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

candidaten-lijsten — zal zulks misschien niet mogelijk blijken, en zullen de stemopnemers evenveel „turf"-lijsten te bewerken hebben als er candidaten-lijsten zijn, wat de opneming zeer zal vertragen.

Hoe het zij, het werk van de stemopnemers — hoewel zij slechts „streepjes" zetten — zal blijken inspannend te zijn, waartoe het aantal stemmen, de candidaten-groepen en het gemis eener alphabetische volgorde niet weinig zullen bijdragen.

Ongeldige stembiljetten.

De Voorzitter, die de biljetten opent en opleest, zal wél doen, zich voor het oplezen te overtuigen, dat niet in meer dan één stemvak het wit stipje zwart gemaakt is ; of de aanduiding van een der candidaten ook op eene andere wijze is geschied, dan geoorloofd is en of het stembiljet ook eene onderteekening, paraphe of herkenningsteeken bevat. In al die gevallen toch is het geheele stembiljet van onwaarde, en zouden dus, wanneer de Voorzitter eerst nè het oplezen van enkele namen tot de ontdekking der ongeldigheid kwam, de gedane aanteekeningen moeten worden te niet gedaan.

Voorts nog zijn van onwaarde : andere stembiljetten dan die volgens de wettelijke voorschriften mogen worden gebruikt; de biljetten, waarop in geen stemvak het wit stipje zwart gemaakt is ; die, welke niet van den voorgeschreven stempel zijn voorzien en die, waarop de namen van andere personen, dan de candidaten of waarop andere bijvoegingen zijn geplaatst. Onder „bijvoegingen" worden niet begrepen punten, strepen, vlakken, nagelindrukken, vouwen, scheuren, gaten en vlekken, tenzij deze blijkbaar opzettelijk zijn aangebracht.

Over de waarde van eenig stembiljet beslist het stembureau onmiddellijk, bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van den Voorzitter beslissend. De Voorzitter maakt de redenen van <mgeldigverklarihg bekend, en zoo ook de redenen van twijfel en de beslissing, indien het biljet geldig wordt verklaard. Indien een der in de zaal aanwezige kiezers dit verlangt, moet het biljet worden vertoond; de Voorzitter is echter niet verplicht, het biljet uit handen te geven. Van een en ander geschiedt aanteekening in het proces-ver baal.

Afloop der stemming.

Zoodra alle stembiljetten zijn geopend en de stemmen opgenomen, maakt de Voorzitter ten aanzien van iedere lijst bekend zoowel het aantal der op iederen candidaat uitgebrachte stemmen als het gezamenlijk aantal stemmen. De van onwaarde verklaarde — en zoo ook de geldige — stembiljetten worden in afzonderlijke pakken verzegeld.

Sluiten