Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 7. Werkzaamheden van het hoofdstembureau.

Tijd van zitting.

Dit bureau houdt zitting den dag na de stemming, des middags ten twee ure, tenzij daarvoor door den Commisi der Koningin uiterlijk de derde dag na de stemming en ander uur is aangewezen, met het oog op de mogelijkl dat op den dag na de stemming nog niet alle processen-ver en verzegelde pakken kunnen zijn ingeleverd.

Er zijn nog twee uitzonderingen op dien tijd van ziti wanneer het eene Gemeenteraadsverkiezing geldt en wel:

a. in gemeenten met slechts één stemdistrict. (Alsda het stembureau van dat stemdistrict tevens hoofdstembui en tegelijk ook centraal stembureau. Het moet als zood ook fungeeren, krachtens de bewoordingen van art. 34, 3 en art. 91, 3e lid (slot) der kieswet. De werkzaamheden be ven zich maar te bepalen tot het opmaken der processenbaal, modellen X en XA van het Kon. Besluit van 12 Decei 1917, Stbl. no. 692, "waarvoor het de gegevens reeds geheeft in het opgemaakte proces-verbaal, model VII f; en

6. in die gemeenten, welke bij Ministerièele beschik uitdrukkelijk voor eene „vervroegde" zitting worden aa wezen, nadat Gedeputeerde Staten daaromtrent zijn gehc (Vele gemeenten van meer dan 20.000 zielen zullen daartoe al niet te rekenen zijn, omdat de bemoeiingen der stembur in zulke gemeenten vermoedelijk tot laat in den avond van stemdag zullen voortduren). IS

In de sub a en b genoemde uitzonderingsgevallen neem hoofdstembureau zitting onmiddellijk nadat de proce verbaal en verdere stukken van alle (gewone) stembureau: gemeente bij den Voorzitter zijn ingeleverd, en dus denze avond nog.

Taak.

Het hoofdstembureau stelt in eene openbare zitting de komsten der stemming vast, d.w.z. het gaat na :

a. hoeveel stemmen op ieder der candidaten in de j menlijke stemdistricten zijn uitgebracht, en

6. het totaal-aantal stemmen van iedere lijst in volj van hare nummering; de som dier stemmen wordt verd de wet het „stemcijfer" genoemd.

In het op te maken proces-verbaal (model IX) wordl resultaat vermeld als volgt :

Sluiten