Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijkluidende lijsten worden beschouwd als één (artt. 97 en 100), zijn de getallen niet de stemcijfers van de verschillende lijsten, maar a. de som van de stemcijfers van de tot een groep verbonden lijsten I en VII, b. de som van de stemcijfers van de eveneens tot een groep verbonden lijsten

II en VI, c. de som van de stemcijfers der twee gelijkluidende lijsten III en V, en d. bet stemcijfer van lijst IV, die niet met andere is verbonden.

Het centraal stembureau telt dus samen: de stemcijfers van de lijsten I en VII:

900+1000=1900, van de lijsten II en VI: 1025+525=1550, van delilsten

III en V: 400 +300= 700.

De verdeeling der 12 zetels over a. de groep bestaande uit de lijsten I en VII, b. de groep bestaande uit de lijsten II en VI, c. de als één Hjst geldende gelijkluidende lijsten III en V en d. de op zich zelve staande lijst IV, geschiedt als volgt:

Groep bestaande uit de üjsten I en VII: 1900stemmeD. Groep bestaande uit de lijsten II en VI: 1550 stemmen, de gelijkluidende lijsten III en V 700 stemmen. Lijst IV 2000 stemmen.

,Voor de twaalf te vervullen zetels zijn in totaal uitgebracht: (1900+

1550+700+2000=) 6150 stemmen. De eerste kiesdeeler (A) is dus ^~ = 512*.

De eerste verdeeling geschiedt als volgt (artt. 98, 99 en 100, eerste lid):

Lijstengroep I en VII krijgt toegewezen 19^2, = 3. Rest 3621.

512$ 2 1550

Lijstengroep II en VI krijgt toegewezen = 3. Rest 12$.

51 i\

Lijsten III en V krijgen toegewezen ——- = 1. Rest 187J. Lijst IV krijgt toegewezen 2^ = 3. Rest 462$.

Verdeeld zijn tien zetels, zoodat nog te verdoelen overblijven twee, welke toegewezen worden aan lijst IV en aan de lijstengroep I en VII, als hebbende de grootste overschotten.

De verdeeling wordt mitsdien: de groep, bestaande uit de lijsten I en VII, 4 zetels; de groep, bestaande uit de lijsten II en VI, 3 zetels; de gelijkluidende hjsten IH enV, 1 zetel lijst IV 4 zetels.

De verdeeling van de zetels, toegewezen aan de lijstengroepen, over de afzonderlijke lijsten geschiedt verder als volgt (art. 100, tweede lid):

a. Lijstengroep I en VII, tezamen 1900 stemmen, waarvan lijst I verkregen heeft 900 en lijst VII 1000 stemmen. De groep heeft toegewezen

gekregen 4 zetels. De kiesdeeler Bi) wordt dus hier: —9°. = 475.

4

Lijst I krijgt toegewezen j^g = 1- Rest 425. Lijst VH krijgt toegewezen = 2. Rest 50. -

475

De overblijvende zetel komt aan lijst I met het grootste overschot, zoodat beide lijsten van deze groep 2 zetels toegewezen krijgen. . b. Lijstengroep II en VI, tezamen 1550 stemmen, waarvan lijst II verkregen heeft 1025 en lijst VI 625 stemmen. De groep heeft toegewezen

1550

gekregen 3 zetels. De kiesdeeler B1) wordt hier = 516*.

1) Deze kiesdeeler (aangeduid met B), is dus een andere dan de hierboven bedoelde eerste kiesdeeler A. Zie bladz. 37 onderaan, onder letter a.

Sluiten