Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De leden die verhinderd zijn eene zitting bij te wonen geven hiervan ten spoedigste kennis aan den voorzitter, die voor de oproeping van plaatsvervangende leden zorgt.

Bij verhindering of ontstentenis van den voorzitter wordt hij vervangen door den plaatsvervangenden voorzitter ; is ook deze verhinderd, dan treedt het oudste lid als voorzitter op.

Art 4. De voorzitter bepaald dag en uur der zittingen. Hij roept de leden tot bijwoning op, onder mededeeling van de te behandelen onderwerpen. Hij is belast met de leiding van de zittingen.

Art 5.-De voorzitter opent alle aan het centraal stembureau gerichte stukken en onderteekent alle stukken die van dit bureau uitgaan.

Art 6. Het centraal stembureau neemt zijne beslissingen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 7. Onmiddellijk na het verstrijken van den termijn in het eerste lid van artikel 50 der Kieswet genoemd houdt het centraal stembureau eene zitting waarin wordt beslist over de geldigheid van de verklaringen waarbij lijsten tot een groep zijn verbonden.

Art. 8. Dag en uur van de zitting van het centraal stembureau bedoeld in artikel 96 der Kieswet worden vóór de stemming door den voorzitter in de Staatscóurant bekend gemaakt.

Zijn de uitkomsten, in dat wetsartikel bedoeld, bij de opening der zitting nog niet alle ontvangen, dan maakt de voorzitter dit bekend en verdaagt hij de zitting tot een door hem te bepalen tijdstip.

Art. 9. De openbaarmaking :

a. van de in artikel 48 der Kieswet bedoelde lijsten ;

b. van de verbindingen van lijsten tot een groep bedoeld in artikel 50 dier wet ;

c. van het proces-verbaal bedoeld in artikel 109 dier wet ;

d. van dag en uur der zittingen, bedoeld in de artikelen 129, 135, 136 en 140 dier wet,

geschiedt door den voorzitter.

Art. 10. Het centraal stembureau dient desgevraagd Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van voorlichting en advies over onderwerpen de uitvoering van de Kieswet rakende.

Sluiten