Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bied eene juiste arbeidsverdeling tusschen president en secretaris ontstaan. Want dat de presidenten zelf een groot, misschien het grootste deel der vonnissen zelf moeten maken, staat bij mij vast. Telkens wanneer een juridisch betoog moet worden geleverd of, weerlegd en zelfs wanneer op versol^ndle manieren een bewijs kan worden geconstrueerd, behoort de redactie m. i. niet anders dan door den president zelf te worden ontworpen. De presidenten, die, zeli overstelpt met werk, nog een deel van het werk hunner plaatevervangers hebben moeten verrichten en de plaatsvervangers, van wie Uk boven al opmerkte, dat zij hun werk onmogelijk afkonden^ hebben een aanzienlijk deel hiervan aan hunne assistenten moeten overlaten; eene besparing van werk heeft dit zeker niet gegeven, omdat die assistenten bij gebrek aan eene verantwoordelijke positie geen zelfstandig werk konden doen en zij dus voortdurend met den president en diens plaatsvervangers ruggespraak hadden te houden. Dikwijls heeft dit eene niet geringe vertraging in de afdoening van zaken ten gevolge gehad. Een gelijksoortige toestand bestond bij de militaire auditiën, waar ook de gedetacheerde juristen geen zelfstandig werk konden verrichten en de door hen bestudeerde zaken opnieuw onder de oogen moesten komen van auditeur-militair of diens plaatsvervangers. Waarom men deze omslachtige wijze van doen heeft gevolgd, heb ik nooit goed begrepen; wanneer men per krijgsraad, desnoods uit de gedetacheerde juristen, één of mteer pmatevervangende presidenten en plaatsvervangende auditeurs had benoemd, die zich gehee aan hun werk konden wijden, zou men zeker met minder personeel hebben toegekund en goedkooper zijn uitgeweest.

De stagnatie, die van dezen ongewenschten toestand een gevolg is "eweest, heeft zich in hooger beroep eveneens doen j^voelem Meermalen moest het voorkomen, dat appellanten hun straf ;reeds hadden ondergaan, wanneer de zaak voor het Hof werd behandeld en ook op de straftoemeting door het Hof moet het invloed hebben gehad, hoe lang de beklaagde reeds in voorarrest had doorgebracht De behandeling der zaken in appèl heeft door ^."«^g»* echter geen verandering ondergaan en evenmin heeft de bijzondere . Lukte tijdens de mobilisatie zich daar doen gelden door uiterlijke afw^kinien van de gewone procedure. Misschien^was d-prccedure iets minder vormelijk dan vroeger misschien is het Hof telken* weer lichter dan vroeger over de stil van praktijk bij den Hove van HouTnd tot in del jare 1810 in gebruik geweest zijnde ^ngestapt, misschien ook heeft het Hof de approbatie der vonnissen wat gerSiSer dan vroeger verleend, maar dit kan evengoed worden geSen aanl* bijzondere mobilisatiedrukte. als aan de kort voor den aanvang der mobilisatie veranderde samenstelling van het Hot. ifzoj dan bok de behandeling in appèl stilzwijgend voorbij kunnen San alTer niet één m.i. ernstig gebrek ^ * Ik bèdoel n.1. de gewoonte, die langzamerhand bij het Hoi is ont staan om de sententies niet dan bij hooge uitzondering van eene

Sluiten