Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het onderzoek leverde gegevens op van de loonen van 10 956 .mannelijke en vrouwelijke bedienden (32 volontairs ontvingen geen loon). Een beschouwing der cijfers doet zien dat vrouwen slechts bij uitzondering de hoogere loonklasse bereiken; slechts 9 brengen het tot f 110 of meer, waarvan maar één f175 verdient. Van de vrouwen van 19 jaar of ouder tellen dan ook bijna -ƒ, tot de niet volslagen werkkrachten met in den regel loonen beneden f 50. Bij de mannen bedraagt dit aantal slechts V« van het geheel, terwijl van de volslagenen 505 (ruim 10 pet.) f 200 of meer verdienen.

Voor de volslagen vrouwelijke bedienden zijn de meest voorkomende loonen die tusschen 35 en 75 gulden, voor de mannen tusschen 50 en 125 met meer kans om f 150 te bereiken of te overschrijden (slechts 4 of V. Pct- der vrouwen tegen 953 of 19 pct. der mannen).

. Van de volslagen mannen had nog niet de helft (45 pct.) een loon van f 100 per maand (het betreft gegevens van 1914).

Over het algemeen genomen, kan worden geconstateerd, dat weinig firma's extra-loon betalen voor overwerk. Terwijl bij 1269 firma's gedurende korteren of langeren tijd werd overgewerkt, waren er slechts 146, die hiervoor extra-vergoeding gaven; van 160 firma's was zulks onbekend. De betaling voor overwerk bleek zéér uiteenloopend. Enkele firma's geven, voor de extra-uren dubbel loon, andere weer 25 pct. boven het gewone loon; f 1.50 per avond; f 0.50 per uur, enz. Er waren twee firma's welke f 5 per avond extra betaalden.

Aan het personeel van 1186 firma's werden emolumenten verstrekt, terwijl deze bij 1619 firma's niet worden gegeven. De gegevens van 200 firma's ontbreken op dit punt Een 30-tal firma's werd aangetroffen, waar aan enkele personen (chefs) emolumenten werden verstrekt.

De wijze van verstrekking dezer emolumenten is ook al weer zeer uiteenloopend. Al naar de uitkomsten van het bedrijf wordt meestal een kleinere of grootere gratificatie gegeven, varieerende van 5—30 pct. van het salaris. Soms wordt twee maal per jaar een gratificatie verstrekt (Nieuwjaar en zomer-vacantie). Veelal wordt ook een percentage van de winst onder het personeel verdeeld. Het hoogste bedrag, dat als tantièmes aan één persoon werd uitgekeerd, bleek f 3500 te zijn.

Op de kantoren der levensverzekeringsmaatschappijen hebben de bedienden veelal extra bijverdiensten door het afsluiten van verzekeringen; hebben zij eenmaal echter hun familie- en kennissenkring „afgewerkt" dan houden ook deze inkomsten op.

Sommige firma's dragen ook nog bij in de premie van verzekeringen, door hun personeel gesloten; vooral levensverzekeringsmaatschappijen verleenen deze faciliteiten voor haar personeel.

Omtrent de uitbetaling van het loon bij ziekte kon worden geconstateerd, dat de meeste firma's gedurende bepaalden of onbepaalden tijd het loon doorbetalen (2816 firma's), zij het ook, dat bij sommige firma's na korten tijd (varieerende van 1 week tot 6 maanden) het loon tot 50 pct. a 80 pct. verminderd wordt. Slechts 14 firma's bleken bij ziekte het loon niet uit te betalen; van 205 firma's is te dezer zake niets bekend.

Sluiten