Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARBORGEN.

I

Het begrip waarborg in het algemeen.

Het woord waarborg komt in verschillende beteekenissen in onze taal voor. Vooreerst is het een onderpand of zekerheidsstelling voor een te ontvangen zaak of na te komen verplichting. In die beteekenis spreekt men van iets ten waarborg geven als onderpand voor een verkregen goed. Zoo geeft men effecten als onderpand voor een geldleening, of een zekere waarde in geld of goederen bij het aanvaarden van eene betrekking, waarbij men geldelijke verantwoordelijkheid heeft, zooals b. v. bij ontvangers van belastingen, kassiers van banken, enz.

Ook komt het voor in de beteekenis van borg of borgtocht; zoo spreekt men van het hebben van goede waarborgen.

Voor de echtheid van goud en zilver wordt ingestaan door het aanbrengen van een stempel, dat eerst geschiedt na nauwkeurig en wetenschappelijk onderzoek. Dat waarborg-stempel komt in verschillenden vorm, naar waarde van het gehalte, op alle gouden en zilveren voorwerpen voor, en geeft den kooper of bezitter de zekerheid van het gehalte en de waarde in zuiver metaal.

Zoo kunnen ook onstoffelijke dingen voorkomen als zeker-; heidsstelling. „Zijn karakter is voor mij waarborg genoeg, dat hij zijn verplichtingen ten opzichte van mij en anderen zal nakomen", zegt men van een hoogstaand persoon, met wien men te handelen of te onderhandelen krijgt.

Hoe ook bedoeld, steeds stelt waarborg een persoon, een zaak of een eigenschap voor, die de waarde, de zekerheid voor een te verkrijgen goed in zich draagt.

Vanzelf berust waarborg vaak op vertrouwen. Wat men niet vertrouwt, komt als waarborg niet in aanmerking. Hoe degelijker in karakter, hoe wetenschappelijker in onderzoek, hoe rijker

Sluiten