Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door een besturenbond, omvattende scholen met ten minste 5000 onderwijzeressen) en door een onderwijzersbond, waarbij ten minste 5000 onderwijzeressen) zijn aangesloten;

provinciale raden, bestaande uit de schoolopzieners en de inspecteurs van het bijzonder onderwijs, in de provincie werkzaam! en schoolopzieners, door den Minister benoemd en ontslagen. Van eenigen invloed van de inspecteurs van het bijzonder onderwijs op de samenstelling of de goedkeuring van het leerplan is hier geen sprake. De oude vrijheid blijft behouden, ook tegenover de eigen inspectie. Dat dergelijke voorstellen bij een pacificatiecommissie geen genade kunnen vinden, ligt voor de hand. Maar ook de organisatie van het bijzonder onderwijs in de schoolbonden; het aanstellen van inspecteurs voor dat onderwijs, onder nadere goedkeuring van den Minister, die met de goedkeuring van de leerplans belast zijn, is door de pacificatiecommissie niet in overweging genomen.

Zij heeft een compromis gevonden op de volgende voorwaarden: Art. 59. 1. De kosten van instandhouding van bijzondere scholen worden volgens de regelen, daaromtrent gesteld in de artikelen 59 bis tot en met 59 septus, uit de openbare kassen aan de besturen dier scholen vergoed, mits:

1°. de school staat onder het bestuur van eene instelling of vereeniging, die rechtspersoonlijkheid bezit en de instelling of de vereeniging en het bestuur geldelijk onafhankelijk zijn van het aan de school verbonden personeel;

2°. het leerplan aan den schoolopziener wordt medegedeeld en niet door den Onderwijsraad als niet voldoende aan de wettelijke eischen is afgekeurd; 3°. enz.

In de memorie van toelichting op dit artikel lezen wij: „De omschrijving van de nieuw te stellen eischen, betreffende het leerplan, is opgenomen in het eerste lid onder 2° in verband met het nieuwe tweede lid. Naast den reeds thans in de wet voorkomenden eisch, dat het leerplan den schoolopziener moet worden medegedeeld, is deze nieuwe ingevoegd, dat het niet door den onderwijsraad als onvoldoende is afgekeurd. De omschrijving van datgene, wat het leerplan moet bevatten, wordt in de wet vastgelegd.

Aan den schoolopziener wordt de bevoegdheid gegeven om

Sluiten