Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beroep in te stellen bij den onderwijsraad, indien hij van oordeel is, dat het leerplan onvoldoende is, d. w. z. niet voldoet aan de omschrijving daarvan in de wet gegeven. Ten einde de vrijheid van het bijzonder onderwijs te waarborgen, is daarbij uitdrukkelijk voorgeschreven, dat bij de beoordeeling de richting van het onderwijs buiten beschouwing blijft. De zekerheid, dat deugdelijk onderwijs wordt gegeven, wordt aldus verkregen; overleg met den schoolopziener niet uitgesloten, integendeel verondersteld, doch de beslissing wordt in elk twijfelachtig geval in handen gelegd van een onpartijdig college. Ook afwijking van den rooster van lesuren, zoo zij door den schoolopziener wordt geconstateerd, kan tot geheele of gedeeltelijke inhouding van de vergoeding uit de Rijks- en Gemeentelijke kassen aanleiding geven. Door dien rooster wordt verzekerd, dat het minimum aantal uren voor elk vak, bij het leerplan vastgesteld, inderdaad gegeven wordt; derhalve een waarborg te meer voor de naleving van het leerplan, waarvan de lesrooster de resumtie is. Daar de afwijking niet een bestuursdaad is en ondere zekere omstandigheden ook zeer onschuldig kan zijn, moet ten aanzien van de inhouding van de vergoeding eenige vrijheid gelaten. Bovendien wordt de mogelijkheid tot afwijking, indien de praktijk dit vereischt, geopend, mits daaromtrent tusschen het schoolbestuur en het schooltoezicht overeenstemming bestaat".

Mij dunkt het „bene trovato" mag hier gerust op toegepast worden. Hoe is 't mogelijk, dat een oplossing van de leerplankwestie door een dergelijke bepaling, zoo lang is tegengehouden!

Eerst dienen we echter te weten wat het leerplan volgens de wet dan zal moeten bevatten. Art. 21 sub. 2 geeft dit aan voor het openbaar onderwijs:

„Het leerplan geeft den omvang van het onderwijs aan en de verdeeling van de leerstof over de klassen. Het onderwijs moet de vakken omvatten, bedoeld in art. 16 (thans art. 2) tweede lid. Het leerplan moet voorts het aantal uren aanwijzen, dat besteed zal worden aan elk der vakken afzonderlijk, alsmede het aantal leerjaren voor elk vak en de verdeeling der leerstof over de verschillende jaren, zoodat een voldoend en regelmatig voortschrijdend onderwijs in die vakken wordt verkregen".

Art. 59 sub. 2 bepaalt dit voor het bijzonder onderwijs:

„Het leerplan, bedoeld in het voorgaand lid onder 2°, geeft den omvang van het onderwijs aan en de verdeeling der leerstof

Sluiten