Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijzondere school de uiterste waarborgen eischt, daar zou hieraan ook voldaan kunnen worden.

Imperatief zal het wel niet gaan - maar een uitgedrukte wensch in een wetsartikel nadert vrij wel den categorischen imperatief.

Daarmede zou de laatste vrees voor partijdigheid verdwijnen, indien ook hier niet overbleef, wat ik van alle waarborgen reeds herhaaldelijk heb betoogd, het groote element vertrouwen in de mannen, die geroepen zijn de groote gedachten van bevrediging, wegdoen van onrecht, volksontwikkeling, kinderliefde, in praktijk te brengen. Het eerste van al deze beschouwingen is en blijft: geef mij den man en ik heb een waarborg.

Want al staat het leerplan straks als gewaarborgd goud in de hal van ons nationale schoolgebouw, de uitwerking, de indraging in de jeugd van ons volk, in het komende geslacht, dat ons eens zal prijzen of laken voor wat we hebben gedaan of wat we hebben verzuimd, moet geschieden door den Nederlandschen Onderwijzer. Aan zijne opleiding, aan zijn maatschappelijke en sociale positie, aan zijn karakter, aan zijn mentaliteit, aan zijn idealisme, aan zijn geloof, zoowel voor zich zelf als voor de kinderen, die wij hem, met zeldzaam vertrouwen, overgeven, zullen de hoogste eischen gesteld moeten worden, teneinde de beste waarborgen voor (goed) voldoend lager onderwijs te kunnen verkrijgen.

Sluiten