Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Middenstand en de Economische Bedrijfsorganisatie

prae-advibs voor het derde r.k. middenstandscongres

DOOR

Prof. Mr. J. A. VERAART

i

Ook de Middenstand is thans aangegrepen door het verlangen naar grooter welvaart, en zeker is hij vastbesloten zijn economische positie te beveiligen. De Katholieke Middenstandsbeweging hier te lande gaat bij dat streven stellig voorop. Breed heeft zij thans haar Nationaal Hanzebureau ingericht en de diocesane bureaux zijn stevig uitgebreid. De Nationale Vakbonden worden uit den grond gestampt, en in den R.K. Centralen Raad van Bedrijven vinden zij een nieuw steunpunt, dat aan de vakbeweging vooral eenheid belooft.

Het is gelukt de Regeering thans voor grooter belangstelling in het lot van den Middenstand te winnen; de Middenstandsraad is er en belooft veel goeds te 'brengen, op de eerste plaats ook eenheid in het streven van de drie Nederlandsche bonden.

Is er reden voor den Middenstand om zich zoo krachtig te roeren ? Is zijn economische positie thans niet gunstig? Dreigt er gevaar voor zijn veiligheid? Vereischt hij nog zorg van de overheid in de naaste toekomst?

Het is stellig niet gemakkelijk op al deze vragen een bevredigend antwoord te geven. En wel op de eerste plaats, omdat de Middenstand zulk een breede schaar van neringdoenden omvat. Daar zijn er onder de middenstanders, die nauwelijks met hun bestaan boven dat van den arbeider uitreiken, ja, die zich beneden het peil van verschillende vooraanstaande arbeidersgroepen bewegen,

Sluiten