Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF

^g|^gAN de oprichting af heeft de Louisa-Stichting aan ieder, die belang M^^^g stelde in het werk der Stichting, of die op eenige wijze tot het welk^^^O slagen van haar arbeid had medegewerkt een jaarverslag gezonden, waarin kĀ°rte mededeelingen werden gedaan over het afgeloopen jaar. Thans bieden Regenten U hierbij het vijftigste jaarverslag aan, dat ter herdenking van het gouden jubileum uitgebreider is dan vroeger, omdat zij ervan overtuigd zijn, dat vele belangstellenden er behoefte aan zullen gevoelen om zich geheel in te denken in de plaats, die de Louisa-Stichting zich na een vijftigjarigen arbeid heeft weten te veroveren.

Tevens is dit verslag het laatste, dat door Regenten zal worden verzonden. In het vervolg zal het aan het Hoofdbestuur worden aangeboden, dat voor publicatie zorg-zal dragen, waardoor het, naar Regenten vertrouwen, alle leden der O.', zal bereiken.

De Louisa-Stichting beschouwt haar taak krachtiger dan ooit als een taak van maconniek belang. Erkent de Orde ieders plicht om met toewijding te arbeiden aan het welzijn der gemeenschap, dan rust pp haar de taak het den BBr.\ , die te vroeg werden opgeroepen naar het E.\ O/., om voldoende zorg te hebben kunnen dragen voor de toekomst hunner kinderen, het vertrouwen te geven, dat de opvoeding der kinderen verzekerd is.

Dat in de Louisa-Stichting zeer goed wordt gevoeld, dat al hetgeen ze deed met als voldoende en als genoeg mag worden beschouwd, is een ieder duidelijk, die weet, hoevele pogingen er reeds werden aangewend het arbeidsveld der Stichting uit te breiden. Toch vertrouwen Regenten, dat de lezing van dit geschrift een ieder de overtuiging zal schenken dat er naar gestreefd werd zooveel mogelijk goed te doen, en hopen zij, dat dit streven waardeering zal vinden.

Het meer volmaken en het meer uitbreiden van het werk der Stichting hangt niet alleen van Bestuur en Directie af, maar daarvoor is bovenal noodig de krachtdadige medewerking der geheele Broederschap.

Moge het U hierbij aangebodene U sterken in de overtuiging dat de LouisaStichting bouwt in den geest der Orde, moge het voor de BBrs.\ eeneaansporing zijn om bouwsteenen bij te dragen.

Regenten der Louisa-Stichting:

Louisa-Stichting , | P0ST VAN DER BURG, waarn: Voorz.-.

Mei *9*9- G. C. VISSER, Secr.\

Sluiten