Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Él^^pgEGENTEN bieden U hierbij het verslag aan over het afgeloopen jaar. IIlllllllt Z^ ^°en ^ met 8emengde gevoelens. Veel goeds is er te vermelden, ilfewPlii maar °°k *s er melding te maken van veel leed. illlflljlll Nog betreurt net College het verlies van haren Voorzitter, den zoo *^v— hoog geachten Br.'. J. M. Pynackkr Hordijk.

De gevoelens van dien Br.', ten opzichte onzer Stichting zijn in de Orde bekend.

De Orde heeft het gevoeld, dat onze inrichting door zijn heengaan een zeer groot verlies heeft geleden.

Hij leefde voor de kinderen der Stichting. Zijne betrekking als Regent, was hem boven vele andere lief. Haar arbeid beschouwde hij als eene praktische uiting van broederschap, en vatte de verzorging van kinderen van minvermogende Brs.\ het E.\ 0.\ ingegaan op, als een heilige plicht.

Krachtig voorstander heeft hij zich altijd betoond van uitbreidingsplannen , en hij achtte het een voorrecht mede te hebben mogen werken, en leiding te mogen geven om aan die plannen een begin van uitvoering te geven.

Zijne nagedachtenis zal in de Stichting in dankbare herinnering blijven voortleven, zijn naam zullen wij dankbaar blijven gedenken.

Het afgeloopen jaar leverde vele moeilijkheden op, al moet ook dadelijk dankbaar worden erkend, dat naar mate de zorgen toenamen, er steeds velen werden gevonden, bereid om ons die zorgen te helpen verlichten.

Vooral het tweede halfjaar eischte veel inspanning doordat alles wat noodig was voor ons groot gezin, niet alleen verbazend duur werd, maar ook steeds moeilijker te verkrijgen.

Gelukkig is de Directie, dank zij hare voortdurende waakzaamheid en werkzaamheid, er in geslaagd bijna alle moeilijkheden te boven te komen, daarbij gesteund door allen die in de Stichting werkzaam zijn.

De kinderen der Louisa-Stichting zijn steeds op zeer voldoende wijze gevoed, en ook in andere opzichten heeft het hun aan het noodige niet ontbroken.

Hier is het zeker wel de plaats, om allen, die mede hebben gewerkt om dit

Sluiten