Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor wier medewerking, daar waar het geldt het huishoudelijk deel van het werk, wij zeer dankbaar zijn, en op wier medewerking wij hopen te mogen blijven rekenen.

Hiermede Mijne Brs. heb ik in het laatste verslag, dat afzonderlijk zal worden

uitgegeven, — die der volgende jaren zullen door de goede zorgen van het Hoofdbestuur ter kennis van de Brs.'. worden gebracht — in Ket kort het voornaamste medegedeeld, van hetgeen in de Stichting in 1918 is voorgevallen.

Wat het financieel gedeelte betreft verwijs ik U naar het verslag van -onzen ' Br.'. Thesaurier.

Toch wil ik mijn verslag niet eindigen zonder een enkel woord van hartelijken dank uit te spreken

niet alleen aan Directeur en Directrice, voor al hetgeen zij in dit moeielijk jaar hunner Directie hebben gedaan in het belang onzer kinderen, maar tot allen, die in de Stichting werkzaam zijn, voor de wijze waarop zij zich van hun taak hebben gekweten.

Moge een volgend verslag getuigen van veel heil, zegen en voorspoed, van steeds toenemenden bloei, van steeds vermeerderde blijken van echte br.\ toegenegenheid voor de Louisa-Stichting, zich openbarende in moreele en financieele medewerking. Hierdoor zullen Regenten ook in de toekomst in staat worden gesteld hunne taak naar hunne beste krachten te blijven vervullen, als zij zich gesteund gevoelen door de sympathie hunner Medeleden van de Orde.

Regenten der Louisa-Stichting:

J. POST VAN DER BURG,

Waarn, Voorzitter. G. C. VISSER, Secretaris.

Aan de jongenskant

Sluiten