Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten aankloppen om steun en medewerking. En wanneer er al enkele groote Loges zijn, die meenen zelve voor hare weezen te kunnen zorgen, laten deze bedenken dat dit in kleinen kring niet mogelijk is, terwijl toch wij allen deel uitmaken van het groote geheel.

Zooals elders in deze uitgave is medegedeeld werd op het Gr.-. O.-, van 1865 besloten de verplichte jaariijksche bijdrage per lid ten behoeve van het Liefdefonds over te dragen aan de Louisa-Stichting. Eenige Loges hebben dit bedrag eigener beweging verhoogd tot een gulden, zoodat de Loges als zoodanig jaarlijks ruim duizend gulden bijdragen voor de bestrijding der uitgaven.

Behalve de Loges waren er enkele Maconnieke lichamen, die jaarlijks eene bijdrage zonden, waaronder we niet mogen vergeten het hoofdbestuur der H.\ Gr.-., dat jaarlijks' drie honderd gulden voor dit doel afzonderde.

Vooral dient dan genoemd te worden de Commissie van redaktie en uitgave van den maconnieken scheurkalender. In dit boek is eerie plaats ingeruimd voor eene afzonderlijke bespreking van deze uitgave, wat zeker mede als bewijs mag worden aangemerkt van de dankbare gevoelens, die de Louisa-Stichting koestert voor dezen arbeid. ■

Dan volgen de giften en vrijwillige bijdragen, waarbij onwillekeurig aan' den arbeid der Br.-. Corresp.'. wordt gedacht, waarvan velen zoo onvermoeid werken ten bate van onze kinderen. Nu zou de arbeid van deze Brr.-. geen vruchten dragen, wanneer hun oproep geen weerklank vond in het gemoed der Brr.-., het is dus ten slotte de sympathie der geheele Broederschap waarop het bestaan der Louisa-Stichting berust. Moge dit artikel het zijne er toe hebben bijgedragen om bij allen de overtuiging te vestigen, dat de metalen, die zij offeren ten behoeve van onze weezen niet alleen goed besteed worden, maar ook met overleg en met zuinigheid worden uitgegeven.

Het financieel beheer is gedurende de vijftig jaar van het bestaan van onze opvoedingsinrichting steeds zóó geweest, dat de Louisa-Stichting voortdurend krachtiger en steeds dichter haar einddoel naderde, nl. zelfstandig te kunnen zorgen voor de kinderen van overleden minvermogende B.Br.-. Toch zal er nog veel, zeer veel gedaan moeten worden vóór dat dit ideaal bereikt is. Moge ieder de Loulsa-Stichtiog in dit streven willen steunen, want het steunen van economisch zwakken is een voorrecht der sterken.

Den Haag, Februari 1919. A. M. DE VEER.

Sluiten