Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien ik zoo uitvoerig over het gebouw spreek dan geschiedt dit omdat de oplossing hier gevonden, om gezins- en gestichts leven te vereenigen, toezicht zonder hinderlijke controle gemakkelijk te maken, mij heel gelukkig voorkomt, en bouwers van toekomstige internaten zullen wel doen ook de Louisa-stichting te bezichtigen. Maar het spreekt van zelf dat het niet het gebouw is, maar de geest die door de inrichting waart, welke haar beteekenis uitmaakt, en ik heb dus niet alleen door het gebouw geloopen maar mij van allerlei laten vertellen.

Het belangrijkste is wel dat de Heer Bos volkomen beseft dat hij geen gezin kan geven. Zijn doel omschrijft hij dan ook volkomen zakelijk aldus: >een zoo goed mogelijk surrogaat te leveren van een gezin voor hen, die het gezin ontberen.» Het aandenken aan de ouders wordt levendig gehouden, de band met de familie niet verzwakt, en bij belangrijke keuzen, als bv. die van beroep, de voogd geraadpleegd. Op tal van vragen die ik verder stelde antwoordde de directeur steeds met een vriendelijk lachje: gebeurt dit ook in het gezin? Mogen de jongens wel eens een vriendje bij zich ten eten.» »Mogen zij bij de ouders? »Worden jullie verjaardagen gevierd?« Wat doen kinderen op de jaardagen van vader en moeder? Maar bij deze laatste wedervraag kreeg ik ook de foto te zien van de versierde eetkamer. Komen zij wel terug later als zij de inrichting verlaten hebben? Komen zij ook in het ouderlijk huis te logeeren? Krijgen zij zakgeld? Ja, maar niet ruim.

Natuurlijk vereischt heel wat tact om met zooveel kinderen om te gaan. En is er dan ook iets ernstigs te bespreken dan zal een onderhoud in de kamer van den directeur of een wandeling met hem meer uitrichten dan een standje,, in het volle gezelschap gegeven. En eindelijk moet voor en boven alles voor werk en ontspanning gezorgd worden. En boven op den zolder is dan ook gelegenheid, en hier heeft een gesticht veel voor bóven een klein gezin, om allerlei handenarbeid te beoefenen; en men vindt er net zoo goed timmerwerk als houtslöjd, terwijl ook een fiets bezig was opgehakt te worden en een ander zijn liefhebberij scheen te hebben in electriciteits geknutsel. Ook kan er een behoorlijk voorziene leesbibliotheek zijn en op deze wijs worden ook de leege uren gevuld.

De beroepskeuze staat vrij en zoo bezoekt de leerling na de lagere school de H, B. S. of een instituut of de Kweekschool. Er zijn er die ook hooger onderwijs genieten, maar de middelen laten niet tóe studenten zoo ruim te laten studeeren als wenschelijk is. Godsdienstonderwijs wordt gegeven door predikanten der gemeenten, waartoe de pupillen behooren en zoo bezoeken zij de catechisaties van de Luthersche of Doopsgezinde predikanten of van den Protestantenbond.

Zoo tracht de Louisa-Stichting te zijn een werkelijk tehuis, waarin de Maconmeke geest van breede verdraagzaamheid gevoegd aan strenge zelftucht, volle menschelijkheid geheel tot uiting komt. .

Het ex libris van den directeur vertoont een oude kerk en een dbrpshutt van hoogeboomen omringd. Het is het beeld van de woning in Haren, waar de directeur zijn opvoeding genoten heeft, van zijn vader, dien velen in de omgeving kennen als een rechtgeaard paedagoog en een schoolhoofd in dien heerlijken ouden

Sluiten