Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Maconnieke verdiensten van den vader wel degelijk gewicht in de schaal leggen bij de beoordeeling van de voorwaarden, die de opname wettigen. Kinderen van een Broeder, die trouw mede arbeidde, kunnen meer aanspraken doen gelden dan de kinderen van Broeders, die nooit de Loge bezochten, en wier familie na hunnen dood zich herinnerde, dat de overledene Vrijmetselaar was.

Den 2osten Augustus 1898 was het tien jaar geleden, dat het nieuwe gebouw werd betrokken. Regenten meenden dien dag stil te laten voorbijgaan, maar een veertigtal Broeders der Loge Hiram Abiff was van tegenovergestelde gevoelens, en verzocht Regenten op dien dag eene Commissie uit hun midden te willen ontvangen. Tijdens de vergadering op dien datum ontvingen Regenten van de kinderen een bloemstuk, terwijl de Heeren Maurer, de Menthon Bake en BSr , afgevaardigden der Loge Hiram Abiff aan het Bestuur als herinnering aan den tienden verjaardag van het gebouw het levensgroote portret van onze welbeminde Koningin aanboden, als symbool van het gezag, van plichtsbetrachting en gehoorzaamheid aan de wetten des lands, door eiken Vrijmetselaar hoog te houden. En daarnevens, aldus de woordvoerder van deze commissie, behoort het portret van de hoogvereerde Koningin-Moeder, Moeder en Dochter, zooals wij ze "ons immer samen denken. De Heer Mr. A. W. Baron vajj Ittersum bood Regenten de portretten aan, van Prins Frederik der Nederlanden en zijne gemalin Prinses Louisa, Beschermheer en Beschermvrouw der Stichting, namens H. K. H. Prinses van Wied, geb. Prinses Marie der Nederlanden. De voorzitter sprak namens allen een woord van diepgevoelden dank, wat kan de Stichting meer op prijs stellen dan de portretten van de Leden van het Huis van Oranje, waaraan de Orde in het algemeen groote verplichtingen heeft, dan het portret van den vroegeren Beschermheer der Stichting, die zoo'n krachtigen stoot gaf aan de oprichting ervan.

Deze feiten wijzen alle op eene steeds groeiende sympathie voor de LouisaStichting.

Op eigenaardige wijze gaven van deze liefde voor het werk der Stichting in de laatste jaren eenige Loges blijk, die alle bewoners der Stichting in een der zomermaanden voor een of twee dagen te logeeren vroegen.

Onder geleide van directeur en directrice werd dan de reis ondernomen, en steeds stonden bij aankomst de gastheeren hunne neefjes en nichtjes op te wachten. Op recht prettige wijze werd dan de dag doorgebracht, en was de reis te ver, zooals * dit het geval was te Utrecht, Nijmegen, Arnhem en Groningen, dan werden allen des nachts bij verschillende familie's ingekwartierd en werd er een dag'aan vastgeknoopt.

Deze dagen hebben het dubbele voordeel, dat de Loges de kinderen der Stichting leeren kennen en den geest waarin zij worden opgevoed, de kinderen leeren den band kennen, die hunne vaders eens verbond aan de leden der Loges.

Den 22sten Juni 1901 werd tot directeur der Louisa-Stichting benoemd de Heer F. B. Rijkmans, die deze betrekking in Augustus daaropvolgende aanvaardde Reeds in 1903 nam Mevrouw Rijkmans ontslag als directrice, daar hare gezondheid niet toeliet hare betrekking verder naar behooren te vervuilen. Daar Regenten

Sluiten