Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erf heerschte, in één der middelen waarmede hij zijn tyrannie uitoefende, werd bedwongen, was de vraag of daarmee aan het Christelijk-onderwijs beteekenende steun werd gegeven niet het minst afhankelijk van de houding der gemeentebesturen. Die loyale houding der gemeentebesturen, was het grondbeding van ware pacificatie. Door Mr. Lohman werd het in de Tweede Kamer en in zijn Pacificatie met kracht betoogd: „Juist omdat wij weten, dat de gemeentekassen zoo rijk kunnen worden, dat zij alles alleen kunnen betalen, en omdat wij uit de gemeentekas niets zullen ontvangen, nu zeggen wij: hef dan een billijk schoolgeld van hen, die het kunnen be*» talen; anders zoudt gij de gemeentekas weer gebruiken kunnen tot uitzuiging van de bijzondere school . . . Het is de hoeksteen van het systeem dat men moet aannemen, wil men beëindiging van den schoolstrijd."

Met ernst werd er op de consciëntie onzer gemeentebestuurders een beroep gedaan. De eerlijke uitvoering der Schoolwet was goeddeels in hunne handen. Terecht schreef Mr. Lohman: De eerlijke uitvoering der wet berust slechts voor een zeer klein deel, nl. bij de benoeming van het schooltoezicht en de handhaving van de zoogenaamde neutraliteit der openbare- school, bij 's lands Regeering. Voor het grootste deel zal hare uitvoering afhangen van de gemeentebesturen. Wanneer deze de schoolgeldheffing bezigen om öf de bijzondere, öf de openbare school tegen te werken; wanneer zij zich niet op het wettelijk en billijk standpunt plaatsen, eenerzijds, dat het openbaar onderwijs niet beter is of hooger staat dan het bijzondere, en derhalve, vermits het altijd ten nadeele van de gemeentefinanciën komt, door hen slechts behoort bevorderd te worden, omdat en naarmate de particulieren

Sluiten