Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

revolutionaire zuster, de S. D. P., vatte haar wenschen in het gemeenteprogram van 1909 samen.

Ook in de christelijke partijen ontbreekt het ten deze niet aan teekenen van leven. De oprichting van den Bond van Anti-revolutionaire Gemeenteraadsleden in Nederland in den jare 1908, die in Dr. Kuyper's inleidend woord Zelfstandig gemeentewezen reeds aanstonds een te waardeeren program van' actie ontving,, was velen een oorzaak van blijdschap. Door zijn orgaan De Gemeenteraad tracht hij in breeden kring voorlichting te geven en sympathie te wekken. De samenwerking met de Vereeniging van Christelijk-historische raadsleden versterkt den invloed van dit pogen. Eindelijk dient nog te worden aangestipt hoe door den in 1911 te Nijmegen opgerichten Bond van R. K. gemeenteraadsleden de organisatie van een ander deel der raadsleden van rechts is ter hand genomen. De Sociale Week der Katholieke Sociale Actie, in 1908 te Rotterdam gehouden, was geheel aan de sociale gemeentepolitiek gewijd.

Deze korte feiten-vermelding toont aan hoe wij met recht van eene wassende belangstelling in de gemeentepolitiek gewaagden. Het is uit mét de lauwheid. Het ritselt van leven. De Hollandsche periodieken, handelende over vraagstukken van gemeentebeleid zijn, niet weinige in getal en vervullen hun taak met eere. Studenten die zich voor hunne promotie voorbereiden kiezen vraagstukken van gemeentepolitiek tot onderwerpen van hun proefschrift '). In onderscheidene vereenigingen werd door ernstfeste mannen de aandacht voor deze materie opge-

l) Men denke o. a. aan de dissertaties van Mr. Schutte, Mr. van der Leijden en Mr. van Poelje.

Sluiten