Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eischt. Praeadviezen werden opgesteld, referaten voorgedragen, stellingen ontwikkeld. Zelfs in de hooge vergadering onzer Juristenvereniging deed de gemeentepolitiek haar intrede. Jaren achtereen wist de Nederlandsche , Vereeniging voor Gemeentebedrijven de liefhebbers van gemeentepolitiek in de Congreszaal van het Kurhaus te Scheventngen te boeien. Geen wonder dat bij dit levendig interesse, allerwege betoond, de stoute poging niet ontbrak om in een systematisch handboek over gemeentepolitiek een betrouwbare gids te geven '), al mag de opmerking

') Wij doelen hier op het breede werk Modern Oemeentebeheer door J. Qerritsz, met medewerking van Mr. Hudig, G. A. Ootmar, H. W. J. A. Schook, Rotterdam, z.j. (het voorwoord dateert van Mei 1909). Het boek is vooral van belang om het uitgebreide feitenmateriaal dat het omtrent de Nederlandsche gemeentelijke aangelegenheden biedt. Bovendien bestaat een Hollaffdsche vertaling, door Mr. Aalberse bewerkt, van Invrea, Sociale gemeentepolitiek. 's Bosch, z.j. (voorwoord dateert van Maart 1905). De aantrekkelijkheid van dit werkje wordt verhoogd door de breede Inleiding van M r. Aalberse, die tevens eene tot het jaar van uitgave voortreffelijk bijgehouden bibliografie geeft.

Buiten deze licht slechts buitenlandsche literatuur over ons onderwerp in. Van deze noemen wij in de eerste plaats Thissen—Trimborn, Soziale T&iigkeit der Stadtgemeinden, 4e dr., 1910. Voor ons Hollanders boet het veel van zijn belangrijkheid in doordien uiteraard de gegevens uitsluitend op Duitsche toestanden betrekking hebben. Eveneens is dit het geval met Damaschke, Aufgaben der Qemeindepolttik, 26 en 27e duizend, Je«a, 1918.

Ook- dient te worden vermeld het fraai uitgevoerde en geillustreerde werk van Pflüger en Hüppy, Hahdbuch des Schweizerischen Gemeindesozialismus, Zürich, 1910. Interessant is eveneens Lindemann, Stadteverwaltung und Munizipal-Sozialismus in England, 2e druk, Stuttgart, 1906.

Meer algemeepe principieele beschouwingen biedt het mooie boekje van Riess, Kommunale Wirtschaftspflege, Leipzig, 1911. De redevoe-

Sluiten