Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet achterwege blijven dat eigen nationale denkkracht nog niet vermocht te leveren wat buitenlandsche literatuur overvloedig biedt.

Door velen wordt aldus beseft dat van onze gemeentebesturen op den gang der maatschappelijke ontwikkeling groote invloed kan uitgaan. Voor de gemeentelijke werkzaamheid tracht men breeder invloedssfeer te s§heppen. Vooral van haar bemoeienissen op sociaal gebied verwacht men veel heil. Zij moet meewerken tot leniging der maatschappelijke nooden. In den maatschappelijken strijd tot verhooging van het materieel levensbestaan kan de gemeente met haar" besluiten en maatregelen ontspanning brengen. Dies klinkt luide het geroep om sociale gemeentepolitiek.

Ook wij stellen dien eisch. Maar wij verstaan hem niet als zoo velen, die zich het monopolie van „sociale gemeentepolitiek" toeëigenen. Waarachtige sociale gemeentepolitiek, die het maatschappelijk belang van alle

ring van Bücher, Die wirtscha/tlichen Aufgaben der modernen Stadt)gemeinde, Leipzig 1908 opent eveneens eenige algemeene gezichtspunten. De verhandeling van von Blume, Kommunalpolitik in het Handbuch der Politik, band 1, Berlijn, Leipzig, 1912, blz. 224 geeft slecht eene korte aanduiding van de belangrijkste 'onderwerpen. Ook in het Handwörterbuch der Staatswissenschaften, band 4, 3e druk, blz. 618 en vlgg. schreef hij over Qemeinden (Sozialpolttische Aufgaben).

Een handig boekje met oordeelkundige literatuuropgave is het geschrift van Dr. Hu go Lindemann,Begriff und Bedeutung der Kommunalwissenschaft, Berlijn 1916.

Een standaardwerk van den eersten rang belooft te worden het Handwörterbuch der Kommunalwlssenschaften, uitgegeven door Josef Brix, Dr,. Hugo Lindemann, Dr. OttoMost, Dr. Hugo Preuss en Dr. Albert Sudekum, Jena, 1918. De eerste band, loopend van Abaeckerei tot Filtration des Wassers, verscheen nog slechts tot hiertoe.

Sluiten