Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den verloren het groote einddoel: de vernietiging deir kapitalistische maatschappij. Ook in onze dagen worden somwijlen nog stemmen gehoord van ijveraars die laatdunkend de communale politiek als burgerlijk lapwerk veroordeelen. Echter zijn die stemmen schaars. De algemeene geestesrichting is anders, geheel in overeenstemming met de gewijzigde strooming in de socialistische wateren.

Bij het voortschrijden der revisionistische woelingen kwam het onvervalscht marxistisch klassenstrijdsdogma in het gedrang. Wilde revolutionaire uitingen, die voorheen schrik aanbrachten, werden al meer gemeden. De eigen broederen spotten met woorden als waarmee in 1893 het socialistisch dagblad De Voorwaarts het naderend einde der kapitalistische bedeeling aankondigde, toen het schreef: „Dwazen! Gij verhaast het oogenblik waarop de laatste kolf van het laatste geweer op het duivelenhoofd van den laatsten uitzuiger zal worden stukgeslagen. Dag der vergelding! Dag waarop de beurt is aan het vertrapte proletariaat om zich te verlustigen in het doodsgerochel zijner tyrannen, grootsche dag, gij nadert met rasse schreden." In lang ontmoetten wij niet meer de Debora's, waarvan Mr. Troelstra gewaagt wanneer hij meedeelt hoe hij, in het begin der negentiger jaren naar een meeting reizend, met twee vrouwen sprak, die hem meededeelden dat zij weldra met z'n beiden met een galg het land zouden afreizen bij de komst van de socialistische maatschappij ').

Wel deed het droeve November-avontuur van 1918

') Zie Na tien jaar. Gedenkschrift bij hel tienjarig bestaan der S. D. A. P, Amsterdam, 1904, blz. 90 fen 110.

Sluiten