Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

politieke inmenging, verstikt wordt door eene heerschzuchtige ambtenarij, die met sleur en bekrompenheid niet wil breken En nu zoekt hij wel redding uit deze moeilijkheid door het ontwerpen van zelfstandige publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie met eigen rechtspersoonlijkheid, maar niettemin blijft zijn erkentenis, dat de staat een slechte koopman en slechte bedrijfsleider is, dat hij op handels- en nijverheidsgebied gewoonlijk te kort schiet tegenover\het particulier initiatief.

Deze Belgische staatsminister is niet de eenige socialist, bij wien zekere ontnuchtering is ingetreden. In zijn opstel Sofort verstaatlichen? % maant de revisionist Max Schippel tot bezonnenheid aan. Hij klaagt over de onzekerheid, die nog op menig terrein bestaat, op de schade, die door een staatslandbouwbedrijf zou kunnen worden gesticht. Meer dan door „knetterende und feuerwerkende Enteignungspolitik" — aldus zijn karakteristiek vermaan — wordt het proletariaat gebaat door verheffing der arbeidskracht langs den weg van vakvereenigingsactie die arbeidsverkorting, loonsverhooging, verheffing der arbeidskracht nastreeft.

Diezelfde terughoudendheid kenmerkt ook het arbeidsplan, na de omwenteling in Duitschland ingesteld door de „Sozialisierungskom mission, 2) waarin bitter weinig doorwerkt de jubel over het heil „am Tage nach der Revolution" beschoren.

Manen deze stemmen enthousiastische voorstanders -van het overheidsbedrijf tot groote bedachtzaamheid, aan

') In Sozialistische Monatshefte, 1918, blz.-1123 en vlgg.

2J Der Arbeitsplan der Sozialisierungskommission is in extenso opgenomen in het Correspondenzblatt der Qeneralkommisslon der Gewerkschaften Deutschlands van 21 December 1918.

Sluiten