Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die vermaning wordt nog meer kracht bijgezet door de opkomst van een nieuw instituut, welks ontstaan uit de leemten van de overheidsexploitatie te verklaren is.

Wij bedoelen het gemengde, publiek-private b e d r ij f. Voor een merkwaardig instituut zijn wij hier geplaatst, dat, hoe jong van jaren ook, reeds veel belangstelling trok en in de toekomst veel van zich zal doen spreken.

Van een gemengd bedrijf is sprake, wanneer het ondernemingskapitaal deels door particulieren, deels door publiekrechtelijke organisaties, staat, gemeente of provincie, is bijeengebracht en ook de leiding van het bedrijf door deze gemeenschappelijk wordt uitgeoefend. In Duitschland vindt deze vorm, vooral bij de electriciteitsvoorziening, veelvuldige toepassing. Nadat in 1898 het RheinischWestfalisches Elektrizitatswerk door samenwerking van de stad Essen en eene particuliere electriciteitsmaatschappij als een gemengd bedrijf was tot stand gekomen, breidde het zich gestadig verder uit. Richard Passow ') schilderde in een breed werk de groeikracht van dit instituut. Dr. Freund zocht in de Deutsche

') Die gemischt privaten ïind öffentlichen Unternehmungen auf dem Qebiete der Elektrizit&ts- und Qasversorgung and des Strassenbahnweseas^ Jena 1912. Het geschrift dankt zijn belangrijkheid aan de beschrijving en ontleding van de talrijke overeenkonreten. Van de verdere literatuur noenem wij: D r. Ed ra u n d Har ras, Die UberführungkommunalerBetriebe in die Form der gemischt wirtschaftlichen Lnternehmung, Berlijn,Al915; een zeer bezadigd'geschrift waarin het voor en tegen rijpelijk wordt overwogen; op blz. 58 en vlgg. wordt eene reeks oordeelvellingen van vooraanstaande mannen vermeld. Een weinig waardeerend oordeel geeft Clemens Heiss in zijn uitvoerig opstel, Die gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen bei öffertlichen Ekktrizitatsversorgung; in Schmollers Jahrbuch, 40e jaargang, 1916, blz. 841 en vlgg.

Sluiten