Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veeleer zal de trek worden tegengegaan doordien anders bij een groot werk de aanbesteder licht arbeiders van buiten aannam voor een arbeidsloon beneden den stedelijken loonstandaard. De besteksbepalingen maken' hem dit voortaan onmogelijk. Aan het slot dezer afdeeling mag niet ontbreken de conclusie, waarin het Tweede Christelijk Sociaal Congres op gelukkige wijze de roeping der Overheid omschreef: „De Overheid betoone zich in alle opzichten een goed werkgeefster. Zij geve een bindende regeling van den rechtstoestand van het personeel en ga bij de regeling der arbeidsvoorwaarden in de lijn van georganiseerd overleg, opgebouwd uit het organisatieleven van arbeiders en ambtenaren,. Ook rekene zij bij de vaststelling der loonen met de samenstelling van het gezin." _______ _

Nog op gansch ander gebied kan de gemeente grooten invloed oefenen. De grond- en woningpolitiek behooren mee tot de belangrijkste bemoeiingen. De beteekenis van een juist gemeentelijk beleid voor het woningvraagstuk werd in een zelfstandig nummer van deze reeks met vordoende helderheid uiteengezet. Thans mogen nog enkele beschouwingen volgen over het belangrijkste onderdeel der grondpolitiek.

Vooral voor de steden is dat vraagstuk van actueel belang, al staan de plattelandsgemeentebesturen evenzeer voor dit probleem, zij 't dan ook in anderen vorm. Voor de bevordering van het kleingrondbezit kunnen zij veel verrichten en voor goede werking van Minister Talm a's Landarbeiderswet zullen, vooral bij den aanvang, de gemeentebesturen met kracht in deze richting werkzaam moeten zijn.

De brandende kwestie voor de stedelijke grondpolitiek

Sluiten