Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hoofdstad van ons land gaf in dezen geen navolgenswaardig voorbeeld. De mogelijkheid van verkoop liet zij slechts bij villabouw bestaan, terwijl in het voorstel van den Bergh, die bepaling werd uitgebreid tot eerste-klassehuizen, die gebouwd zijn voor één gezin. Andere steden namen ruimer posities in. In Zutfen is ingevoerd de eeuwigdurende erfpacht, maar niet met een monopolitisch of exclusief Karakter. In ieder geval wordt nagagaan, of het gewenscht is erfpacht of eigendom toe te staan. Arnhem volgde gelijke gedragslijn. Beperkt is de toepassing in Dordrecht, waar de erfpacht slechts voor industrieele terreinen geldt en niet voor woningbouw.

Ook de beweging in het buitenland pleit tegen de \ uitsluitende toepassing der erfpacht, gelijk die door velen wordt begeerd. De sterke groepen, die in Duitschland voor erfpacht opkomen, ijveren niet voor erfpacht als de eenige en uitsluitende vorm van grondverstrekking. Wie kennis neemt van de belangrijke artikelen welke voortdurend in Damaschke's Jahrbuch der Bodenreform voorkomen en van de geschriften door den man van de erfpacht, Professor Erman, uitgegeven, die ook het interessante opstel in Handwörterbuch der Staatswissenschaften schreef, bemerkt aanstonds, dat daar de erfpacht wordt vastgekoppeld aan den eisch: verbetering van den klein-woningbouw, van de arbeiderswoningen in bepaalde wijken, en geenszins is er sprake van uitsluitend erfpacht voor alle gevallen.

Ruimte van beweging behoort er alzoo voor de gemeente te zijn. Niet mag daarbij zoo ver worden gegaan, als door sommigen in den Amsterdamschen gemeenteraad begeerd werd nl. algeheele facultatiefstelling van eigendom of erfpacht, in dien zin dat aan de gegadigden de keuze van den rechtsvorm wordt overgelaten. Dit zou met

Sluiten