Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouch dermaiten over thoe geven verwillicht, allein dat die stede sich desz articuls, soe nae gesanth, dairyn thoe stellen besweerth hebben. Soe aver den articull by den anderen dryen quartieren eyndrechtlich bewillicht, ouch die gesante union dermaiten beslaiten und myt onderhanttekenongh ieglicher quartieren van banerheren, ritterschafft und steden bekreffticht ind myt namen ind tuenamen under der dryen quartieren copien hieher geschickt wurden, wolden sy sich alsdan ungerne van den anderen quartieren affsonderen, sonder sulchs thoe mere eyndracht gelicher maiten underschryven und bestedigen. Actum den XXten Junii anno LXVI.

15. Jan Utenhove, geb. ± 1515 te Gent, gest. 1566 te Londen.

a. Uit de voorrede van: Het Nievvve Testament.

Angaende auer der sprake die wy hier ghebruyckt hebben, daerin hebben wy, na zommigher ghelemler1) Nederlanderen raad, grooten arbeyd anghewendt, op dat wy de zelue in hoeren rechten zwangk (waervan zy buyten allem twijfel door yrémde end wtlandische spraken, oock -binnen mans ghedencken zeer veruallen is) zo verr ymmers als het ons moghelick ware, wederbrochten: Op dat door het onachtzaê schrijuë de meyning des heylighë Ghe^stes niet verduystert wurde, end dat niemand van dem lezë onzes arbeyds verurémdt wurde. Niet dat wy e«nighe curiooszheyt (welck ziek hier niet betaemt) in der sprake ghezocht hebben, alzo het licht te maereken is wt dem, dat wy onderwijlen zommighe onduydsche wordë willens ghebruyckt hebben, om den zul des heylighen Ghe«tes te krachtlicker wt te drucken. Dit auer spreken wy va der noodwêdigher reynigheyt der Nederlandscher sprake, eü om genus a genere, numerum a numero, casum a casu, tempora a temporibus, end der ghelijcke dinghen te onderscheyden' Welcker onachtzaemheyt menighmael groot miszuerstand end vaerlickheyt in der Schrift is medebringhende. End op- dat wy in onzem schrijuë ghelijckformigheyt

i) In dit en in de beide volgende stukken is de e met cédille, zoals die in de druk van 1556 voorkomt, door e vervangen.

Sluiten