Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. aanwijzing van de desa's of gedeelten van desa's, in welke de aanplant van tabak door of ten behoeve van den aanvrager wordt verlangd ;

<ƒ. de minimum-uitgestrektheid van aanplant in elke desa, waartoe de aanvrager zich verplicht.

(2) De aanvraag moet schriftelijk en door den aanvrager onderteekend ingediend worden aan 's Raads voorzitter

(3) De Raad stelt den termijn vast, waarbinnen bezwaren tegen de aanvraag kunnen worden ingebracht bij 's Raads

-voorzitter. , ,

(4) De aanvraag wordt bekend gemaakt op de wijze door

den Raad te bepalen.

(5) Deze bekendmaking houdt tevens de vermelding in van den in de derde alinea van dit artikel bedoelden termijn.

Artikel 3.

(I) De aanplantvergunning houdt in: a naam en woonplaats van den houder der vergunning; h. aanwijzing van de desa. in welke de zetel van het bedrijf

is gevestigd ; ..

c. aanwijzing van de desa's of gedeelten van desa s, ,n welke aanplant van tabak door of ten behoeve van den houder der vergunning is toegelaten ;

d. de minimum-uitgestrektheid van aanplant in elke desa. waartoe de houder der vergunning verplicht is 5

e bepaling van den termijn binnen welken de minimum-aanplant in elke desa van het arbeidsveld moet zijn tot stand

gebracht; , ƒ. de voorwaarden, welke aan de vergunning worden verbonden in het algemeen belang en in het belang van s Raads ressort, van eene rationeele tabakscultuur dan wel van andere cultures.

(21 In deze verordening wordt onder het „arbeidsveld van den houder eener aanplantvergunning verstaan de desa s of gedeelten van desa's, in welke aanplant van tabak door of ten behoeve van dien houder is toegelaten.

Sluiten