Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK 11. Van opkoop van tabak.

Artikel 10.

(1) Hij. die ongekorven tabak van den Inlander opkoopt, behoeft daartoe eene schriftelijke vergunning van 's Raads voor.zitter.

(2) Be in de vorige alinea van dit artikel bedoelde vergunning wordt in deze verordening „opkoopvergunning" genoemd.

(4) De opko/>pvergunning houdt in : a naam en woonplaats van den houder der vergunning ;

b. aanwijzing van de desa's of gedeelten van desa's, in welke opkoop van tabak door den houder der vergunning is toegelaten ;

c. de voorwaarden, welke aan de vergunning worden verbonden in het algemeen belang en in het belang van Is Raads ressort of ter voorkoming van misbruiken in het tabaksbedrijf;

d. den termijn, waarvoor de vergunning wordt verleend.

Artikel II.

*s Raads voorzitter weigert eene opkoopvergunning: m. aan te slechter naam bekend staande personen;

b. voor desa's of gedeelten van desa's, in welke uitsluitend of bijna uitsluitend door of ten behoeve van houders van aanplantvergunningen tabak is geplant of waar, op grond van het algemeen belang, het belang van 's Raads ressort of ter voorkoming van misbruiken in het tabaksbedrijf, het raadzaam wordt geoordeeld, hetzij doorloopend. hetzij gedurende een bepaalden tijd. opkoop van tabak te weren ;

j£ wegens strijd met het algemeen belang of het belang van 's Raads ressort.

Artikel 12.

's Raads voorzitter is bevoegd een opkoopvergunning geheel -of gedeeltelijk in te trekken :

Sluiten