Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. aanwijzing van de desa's, in welke aanplant van tabak door of ten behoeve van den houder der vergunning is toegelaten. Niet op deze verordening toepasselijk zijn: artikel 3 alinea (1) letter c. d. e. ƒ., artikel 3 alinea (3), artikel

6 en artikel 7.

II. (I) Hij, die op het tijdstip van het in werkingtreden dezer verordening een gebouw of opstal bezigt voor het in artikel 13 alinea (1) omschreven doeleinde, is verplicht binnen één maand na dit tijdstip een aanvraag ter verkrijging eener schuurvergunning in te dienen.

(2) Het bepaalde bij artikelen 15 en 16 is hierop niet toepasselijk.

(3) De aanvraag moet inhouden:

a. naam en woonplaats van den aanvrager;

b. aanwijzing van de plaats, waar het gebouw of de opstal is gelegen;

c. datum en nummer van de vergunning, verleend op den voet van artikel la van de ordonnantie van 14 Augustus 1900 (Staatsblad n°. 224);

d. de in de sub c bedoelde besluiten vermelde voorwaarden.

(4) De vergunning houdt in:

a. naam en woonplaats van den houder;

J. aanwijzing van de plaats, waar het gebouw of de opstal is gelegen;

c. de voorwaarden,. bedoeld sub d alinea (3) van dit artikel. Ten tweede: Overgangsbepaling.

(1) Hij, die een gebouw of opstal, waarvoor hem vóór het tijdstip van het in werkingtreden dezer „Wijziging der Tabaksverordening" schuurvergunning werd verleend, wenscht te bezigen voor het in artikel 10 alinea (1) omschreven doeleinde, is verplicht binnen zestig dagen na dit tijdstip eene aanvraag ter verkrijging van eene opkoopvergunning in te dienen aan dén assistent-resident der afdeeling, waarin het gebouw of de opstal is gelegen.

(2) .Het bepaalde bij de nieuwe derde alinea van artikel 10 alsmede het bepaalde bij artikel 1 1 is hierop niet toepasselijk.

(3) De aanvraag moet inhouden:

a. naam en woonplaats van den aanvrager;

Sluiten