Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Litjin. en de desa Sepandjang in het onderdistrict Kalibaroe.

de desa Temoegoeroeh in het onderdistrict Genteng en de,

desa Genteng in het onderdistrict Singodjoeroeh.

Hetzelfde verbod geldt op de terreinen, gelegen binnen een afstand van 25 M. (vijf en twintig meter) van de as der spooren tramwegen in het gewest, welke buiten de onder a tot en met j omschreven plaatsen liggen.

Artikel 2.

(1) 's Raads voorzitter is bevoegd in bijzondere ■ gevallen tot wederopzeggens vergunning te verleenen. om de in artikel 1 bedoelde materialen te bezigen tot indekking of tot vernieuwing

van daken. , ,

(2) De in het eerste lid van dit artikel bedoelde bevoegdheid kan door 's Raads voorzitter worden overgedragen aan de Hoofden van plaatselijk bestuur in het gewest Besoeki, ieder voor zoover zijn ressort aangaat.

Artikel 3.

(1) In de bij artikel 1 bedoelde plaatsen en terreinen moeten de gebouwen, welke op den datum van het in ™«^de" dezer verordening gedekt «j« met atap of andere hcht brandbare materialen, door de eigenaren dier gebouwen uiterlijk binnen twee jaren na genoemd tijdstip, of binnen den o^nko»*» de volgende alinea verlengden termijn, van eene dakbedekking zijn voorzien, bestaande uit andere materialen dan de m dit artikel genoemde, tenzij de gebezigde of te bez.gen atap onbrandbaar is gemaakt door eene bewerking, welke door s Raads voorzitter is goedgekeurd. ,

(2) In bijzondere gevallen kan 's Raads voorzitter of de daartoe door dezen gemachtigde Hoofden van plaatselijkbe-

stuur. den in de eerste alinea van dit artneei ™n,c ^

^ ul, rWoedoor belanghebbenden schriftelijk gedaan verzoek

met hoogstens een jaar verlengen.

Sluiten