Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaróp de huur ingaat, deze overeenkomst (of overeenkomsten) ten opzichte van die gronden ontbonden zal (of zullen) zijn van af den dag waarop bovenbedoelde termijn zal zijn verstreken, zonder dat daartoe de tusschenkomst des rechters gevorderd wordt en zonder dat uit deze ontbinding eenig recht op schadevergoeding voortvloeit.

In verband met het veel voorkomend geval dat gemachtigden lafcr ontkennen, als zoodanig voor den verhuurder te zijn opgetreden, komt het gewenscht voor de getuigen a^te vragen of het hun bekend is, dat de gemachtigden als zoodanig optreden en daarvan in de akte te doen blijken door opneming van de volgende clausule: „De hierna te noemen getuigen hebben nog verklaard dat, waar in deze akte gemachtigden voor verhuurders optreden, de lastgeving om als zoodanig op te treden, hun bekend is gemaakt.'

Overdracht van huurrechten.

Deze overdracht kan zonder toestemming van de verhuurders niet plaats vinden. De ambtenaren hebben daarmede geenerlei bemoeienis; evenwel bestaat er geen bezwaar dat zij hunne tusschenkomst verleenen voor de constateering van de toestemming en van de identiteit der verhuurders. In Besoeki, waar deze overdracht veelvuldig voorkomt, verleent de ambtenaar dan ook altijd zijn tusschenkomst zooals hierboven is vermeld. Een model cessie akte wordt hier als bijlage IX toegevoegd.

Sluiten