Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE II.

No. 572/3. .

Bondowoso, 24 October 1908.

De Gewestelijke Raad van Besoeki

Willende uitvoering geven aan

a. alinea 3 van artikel 2

b. alinea 4 artikel 2 der Tabaksverordening.

Heeft besloten:

te bepalen

I. Bezwaren tegen de aanvraag ter verkrijging eener aanplantvergunning moeten bij 's Raads Voorzitter worden ingebracht binnen twee maanden na den datum der bekendmaking.

II. De aanvraag ter verkrijging van een aanplantvergunning wordt op kosten van den aanvrager bekend gemaakt in de Javasche Courant en in minstens een der te Soerabaia verschijnende dagbladen, alsmede door aanplakking ten kantore van den Gewestelijken Raad van Besoeki en van de Hoofden van plaatselijk bestuur in 's Raads ressort.

III. vervallen.

/

«

Sluiten